Beröra utan att uppröra – Män slagna av kvinnor

Marissa Iwona Ernlund

Sammanfattning


Utifrån en internationell utblick på forskningsläget, inom socialvetenskapen, introducerar
föreliggande artikel mansmisshandel, och ett urval av dess centrala
teman, och belyser därigenom ämnet som ett eftersatt forskningsområde inom
den svenska, socialvetenskapliga forskningen. Den gängse bilden, av fysiskt
våld inom hemmets väggar, är av kvinnor som offer och män som förövare.
Detta försvårar för män, inte minst ur stigmatiseringssynpunkt, att söka hjälp
hos de samhälleliga stöd- och servicesystemen för brottsoffer. För att kunna
tillhandahålla adekvat hjälp till både de män som misshandlas och till de kvinnor
som misshandlar behövs forskning, om mansmisshandel, även inom de
svenska kontexterna. 


Nyckelord


mansmisshandel; våldsamma parrelationer; fysiskt våldsutövande; våldsutsatthet

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!