Malmömodellen, Holistiskt och tvärvetenskapligt förhållningssätt

Mujo Halilovic

Sammanfattning


2009 startades Romskt informations- och kunskapscenter i Malmö som ett projekt finansierat av Delegationen för romska frågor. Efter ett år tog Malmö stad över och sedan 2012 är centret en permanent verksamhet med det kommunövergripande uppdraget att öka romsk delaktighet i samhället. En unik del med RIKC:s arbete är det tvärvetenskapliga och holistiska förhållningssättet utifrån vilket centret byggt upp sin arbetsmodell. Detta är baserat på de 300 intervjuer med romska individer som centret gjorde vid uppstarten där svaren kategoriserades in i fyra vetenskapliga discipliner: psykologi, sociologi, historia och filosofi. Utifrån denna uppställning framgår det tydligt att insatser krävs på såväl individuell som strukturell nivå och behöver riktas till både majoritetssamhället och den romska minoriteten för att i praktiken öka romsk delaktighet och inkludering. Tidigare har arbete med romsk inkludering bedrivits i projektform, med punktinsatser, utan romskt inflytande och oftast har problemen tillskrivits den romska minoriteten själva. RIKC:s långsiktiga modell är därmed ett viktigt och normbrytande bidrag till säkerställandet av den romska minoritetens rättigheter och även implementering av de mänskliga rättigheterna i Sverige idag.

Nyckelord


Romer, minoritets rättigheter, erkännande, delaktighet

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!