Primärvårdens förutsättningar och befolkningens behov i sju vårdverksamheter

Gunnel Gustafsson, Osman Aytar, Per Tillgren

Sammanfattning


Primärvårdens kontextuella och organisatoriska faktorer påverkar vilken vård
som ges till medborgare. Forskning visar att hälsans sociala bestämningsfaktorer
påverkar hälsan för individer, samhällen och länder. Denna artikel handlar om
att beskriva den metodologiska ansatsen med områdesbeskrivningarna i
Lärandeprojektet – Vård på lika villkor och ge en jämförbar bild av de deltagande
vårdverksamheterna utifrån kontextuella och organisatoriska faktorer.
Resultatet visar att det finns en tydlig variation mellan vårdverksamheterna
och det kan ha betydelse för deras förutsättningar för en mer jämlik vård. Ett
annat intressant resultat som områdesbeskrivningar visar är att skillnader i
verksamhetsrelaterade bestämningsfaktorer kan utgöra en utgångspunkt för
resursfördelning till både verksamheter och inom verksamheter.


Nyckelord


Primärvård, socioekonomiska aspekter, hälsorelaterade aspekter, verksamhetsrelaterade aspekter

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!