Upplevelser av information vid kontakt med kommunala hjälpmedelsförskrivare

Oskar Krantz, Karin Örmon

Sammanfattning


Syfte: Beskriva upplevelser hos personer som för första gången får kontakt med en kommunal hjälpmedelsförskrivare för att få information om förskrivning av hjälpmedel.
Metod: Trettiosex studenter kontaktade hjälpmedelsförskrivare i de 33 skånska kommunerna och rapporterade sina upplevelser. Dessa bearbetades och analyserades genom en tematisk innehållsanalys.
Resultat: Det var svårt att nå förskrivare per telefon, både direktnummer och via växel. Bemötandet varierade från stressat och korthugget till välkomnande och hjälpsamt. Förskrivare använde termen ”patient” om hjälpmedelsanvändare, och underströk individens skyldigheter. Informationsinnehållet var magert. Förskrivare hänvisade till ospecificerade internetsökningar.
Slutsatser: Kontaktmöjligheter och informationsinnehåll behöver ses över. Personcentrerad hjälpmedelsförskrivning kan öka personens empowerment genom ökat inflytande över innehåll och genomförande. Därigenom kan självbestämmande och delaktighet öka.


Nyckelord


förskrivare; förskrivning; hjälpmedel; information; kommun

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!