Positiva erfarenheter med en processutvärderare i en intervention: en livstilskurs för nyanlända kvinnor från länder utanför EU

Solvig Ekblad, Andreas André

Sammanfattning


Studien ingick i ett större projekt ”Livsstilskurs för nyanlända kvinnor från länder
utanför EU.” Processutvärderingen syftade till att följa livsstilskursen genom
lärande utvärdering med fokus på process, brukarperspektiv samt att ge
återkommande återkoppling till samtalsledarna. Fallstudiemetod utgjorde en
metodologisk referensram för observationerna och som är lämplig för att undersöka
sociala skeenden i sitt sammanhang. En lätthanterlig processutvärderingsmall
användes. Deltagande observation av 145 deltagare genomfördes
inom ramen för 14 omgångar med tolk (arabiska, somaliska, thai och ryska)
som var totala antalet omgångar á fem tillfällen/omgång, totalt 70 tillfällen på
lokal plats i Södertälje. För att försäkra sig om ökad förståelse för den problematik
som nyanlända kvinnor möter är en livsstilskurs som utgår från evidens
och erfarenheter, samt brukarperspektiv, viktig att processutvärdera.

Nyckelord


processutvärderare

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!