Information om tekniska hjälpmedel på skånska kommuners hemsidor

Oskar Krantz

Sammanfattning


Syfte: beskriva upplevelser hos personer som för första gången söker information om hjälpmedel och förskrivning via en kommuns hemsida.

Metod: Trettiosex studenter besökte, var och en, två av de 33 skånska kommunernas hemsidor och rapporterade sina upplevelser. Dessa bearbetades och analyserades genom en tematisk innehållsanalys.

Resultat: Hemsidor upplevdes vara strukturellt svårnavigerade. Språklig tillgänglighet varierade: terminologi och gratisverktyg för översättning skapade missförstånd. Hjälpmedelsfrågor kunde presenteras som hälso- och sjukvårdsfrågor, äldrefrågor, eller bostadsanpassningsfrågor, dock sällan som funktionshinderfrågor. Existerande information upplevdes fyllig angående förskrivningsprocessen, men bristande avseende specifika hjälpmedel och kontaktmöjligheter.

Slutsatser: Kommuner skulle med små medel kunna förbättra hjälpmedelsinformation på sina hemsidor, och i förlängningen därav kunna öka individens möjligheter till ett aktivt och självständigt liv.


Nyckelord


förskrivning; hemsida; hjälpmedel; information; kommun

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!