Lokala handlingsstrategier för skäliga levnadsvillkor – reflektioner utifrån Malmökommissionens studier om försörjningsstödet och barns fattigdom

Anna Angelin, Torbjörn Hjort, Tapio Salonen

Sammanfattning


Artikeln redogör för lokala handlingsstrategier för att tillförsäkra skäliga levnadsvillkor och lyfter även fram reflektioner utifrån vår Malmökommissionsstudie om försörjningsstödets funktion och räckvidd med fokus på familjers och barns ekonomiska utsatthet. Den ökade inkomstojämliketen tillsammans med en hög andel Malmöbors osäkra eller obefintliga ställning på den reglerade arbetsmarknaden och i de offentliga trygghetssystemen utgör en strukturell grogrund för social och hälsomässig problematik. Artikeln belyser hur Malmö stad policymässigt och i praktiken hanterar frågor om skälig levnadsnivå och materiell standard i förhållande till socialbidragstagare. Bland studiens intervjuade var enigheten omfattande att riksnormen inte var tillräcklig för att motsvara skälig levnadsnivå, särskilt inte avseende barnfamiljer. Den kommunala nivåns möjligheter att vara en aktör som reducerar negativa välfärdskonsekvenser för ekonomiskt utsatta barn diskuteras.

Nyckelord


social assistance; child poverty; income inequality; Malmö

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!