Hur förverkligas kommissionens arbete inom stadsplanering?

Marianne Dock

Sammanfattning


I arbetet med Malmökommissionen gavs tillfälle att visa på de möjligheter som stadsplaneringsprocesser har för att åstadkomma mer jämlika förutsättningar för malmöborna. Utmaningarna beskrevs i detta sammanhang som förekomsten av bostadsområden som upplevs som geografiskt isolerade enklaver med bristande kontakt med övriga områden där invånare samtidigt uppvisar egna levnadsmönster och normaliteter. Stadsplaneringens möjlighet och utmaning i detta sammanhang blir att med förändringar i den fysiska miljön integrera geografiska enklaver, så att människor med olika bakgrund har större möjlighet att ta del av varandras normaliteter. Det handlar om att med den fysiska utformningen underlätta så att den egna sociala situationen får minskad betydelse, bland annat genom åtgärder som stärker socialt kapital och underlättar för både fysiska och mentala nätverk, inom och mellan områden. Stadsplaneringsprocesser har också stora möjligheter att involvera boende och andra aktörer till gemensamt medskapande, vilket i sig är hälsofrämjande eftersom det bidrar till delaktighet och inflytande i samhället.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!