Att förstärka barnperspektivet på en vuxenpsykiatrisk avdelning - angeläget, men svårt

Gustav Kejving, Mikael Sandlund, Heljä Pihkala

Sammanfattning


Barn till föräldrar med psykisk sjukdom har en ökad risk att själva drabbas av psykiska och andra problem. Trots det har vuxenpsykiatrin ofta försummat att uppmärksamma patienters barns situation. Tillägg till Hälso- och sjukvårdslagen innebär att sjukvårdspersonal är ålagda att beakta patienters barns behov av stöd när föräldern har psykisk störning. Vi undersökte slutenvårdspersonalens attityder och erfarenheter av att arbeta med barnperspektivet samt huruvida en kortare utbildningsintervention kan påverka handlingsberedskapen. Semistrukturerade intervjuer som genomfördes på tre psykiatriska avdelningar, följt av kvalitativ innehållsanalys, visade att barnperspektivet anses vara ett angeläget men i praktiken svårt område och att strukturerade arbetsmetoder och omfattande utbildning krävs för att arbetet ska komma igång.

 

 


Nyckelord


Barn till föräldrar med psykisk sjukdom; prevention; intervention; slutenvårdspersonal; kvalitativ analys.

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!