En habiliterings samverkan med skolor och föräldrar: Organisering – rådgivning – hierarkier

Per-Åke Rosvall, Anna Norrström

Sammanfattning


I denna artikel presenteras en studie av en habiliterings samverkan med skolor och föräldrar där aktörerna studerades genom deltagande observationer och intervjuer. Syftet i föreliggande artikel är att problematisera samverkans organisering och rådgivningssituation i förhållande till makt och hierarkiska strukturer. Enligt aktörerna i studien var det främsta syftet med samverkan informationsspridning och rådgivning. Resultatet visar dock att man under samverkansmöten ofta snarare hamnade i känslomässiga utbyten än i att diskutera pedagogiska dilemman. Analysen visade dessutom att frågor om makt var ett av de viktigaste inslagen i samverkanssituationen utan att det av aktörerna lyftes som primärt.


Nyckelord


samverkan; individens bästa; föräldrastöd; specialpedagog; nedskärning

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!