Bortfallet och folkhälsan. Rapport från konferensen ”Varför svarar de inte på våra frågor?”

Maria Magnusson

Sammanfattning


Forte höll i november 2013 ovan nämnda konferens vilken behandlade bortfall i befolkningsenkäter om hälsorelaterade frågor. Moderator var Anna Bessö. Bortfallsfrekvensen tenderar att stiga och är dessutom snedfördelad på ett sådant sätt att strävan efter en jämlik hälsa motverkas. Kenneth Rothman argumenterade för att representativitet i sig inte är något eftersträvansvärt. Per-Olof Östergren, Mats Thorslund och Lauren Lissner illustrerade hur snedrekrytering kan leda till felaktiga slutsatser. Bengt Järvholm beskrev hur strävan efter höga deltagarsiffror kan kollidera med etiska principer, särskilt med avseende på autonomi. Marika Wenemark underströk betydelsen av att inkludera respondenternas perspektiv vid planeringen av studier.  Små studier med noggrant genomförd riktad rekrytering, ”snöbollsmetoden”, webb-baserade samt översatta instrument lyftes fram som metoder för att bredda rekrytering.


Nyckelord


bias, jämlik hälsa, etik, representativitet, self determination theory

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!