Folkhälsa och sociala förhållanden

Danuta Biterman

Sammanfattning


• Andelen sysselsatta har ökat i Sverige fram till år 2001 för att sedan ligga kvar på en stabil nivå. Arbetslösheten ökade något under 2003.
• Arbetslösheten är fortfarande högst bland utrikesfödda, men fl er och fl er utrikesfödda etablerar sig på arbetsmarknaden. Andelen arbetslösa som kommer från Afrika och Mellanöstern har sjunkit från var tredje år 1993 till var sjunde år 2002.
• Fler än var femte person har befunnit sig utanför arbetskraften efter krisåret 1993.
• De långa sjukskrivningarna har ökat kraftigt. Kunskaperna om orsakerna till denna ökning är bristfällig.
• Norra landsbygden har högre arbetslöshet och högre sjukfrånvaro än övriga delar av landet.
Lägst andel arbetslösa och lägst sjukskrivningsfrekvens fi nns i storstadsregionerna.
• Inkomsterna har ökat i nästan alla grupper och andelen med mycket låga inkomster (inkomstsvaga) har minskat. Sämst inkomstutveckling har framför allt nyanlända invandrare, ensamstående med barn samt ungdomar.
• Färre barn lever i familjer med dåliga ekonomiska villkor.
• Ensamstående med barn har det ekonomiskt svårare än andra och har haft sämst inkomstutveckling, speciellt om den ensamstående föräldern är utrikesfödd

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!