Perspektiv inifrån familjehemsvården

Kristian Kjellberg

Sammanfattning


Artikeln försöker göra ett nedslag i familjehemsvården 2005 för att
se hur utvecklingen har varit och var man är nu. Några trender in i
framtiden tycks också skönjas. Artikeln tar först upp de som är närmast
det placerade barnet dvs. familjehemmen, barnens föräldrar
och nätverk samt socialarbetarna. Därefter kommer en del som handlar om förutsättningarna för fosterbarnsvården. Där ingår metodutveckling, BBIC, forskning och lagstiftning. Ett tredje perspektiv behandlar organisationerna inom fosterbarnsvården nationellt och internationellt. Det sista perspektivet handlar om kärnan i familjehemsvården – om de placerade barnen, där finns också några förslag till förbättringar av den nuvarande familjehemsvården.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!