Ökad kunskap för ökad trygghet i arbetet

Annica Brehmer

Sammanfattning


Sodapanneoperatörer har ett kunskapsintensivt och också farligt arbete
då en sodapanna faktiskt kan explodera om man gör fel. Det innebär
att man inte gärna vill göra styringrepp för att se hur det går, vilket är
relativt vanligt i andra sammanhang. Möjligheten att lära genom att experimentera på sodapannan är därmed små. Ett sätt att ge operatörerna möjlighet att träna och testa hur det ser ut vid olika körsituationer är att ta fram en simulator där man ges möjlighet att träna. I den här redovisade utbildningsinterventionen har en simulator för sodapannan i Karlsborg tagits fram för att ge operatörerna möjlighet att träna och se hur det ser ut vid olika situationer som kan inträffa på sodapannan. För att en simulator ska ge den träning och inlärning man vill uppnå är det viktigt att den sätts in i ett pedagogiskt sammanhang. I det följande beskrivs just en sådan intervention. I rapporten gås först igenom vad man bör tänka på för att få acceptans för simulatorn sedan beskrivs
det pedagogiska sammanhang där simulatorn används. Det är viktigt att
placera simulatorn i ett större sammanhang för att få så stort utbyte som
möjligt av träningseffekten den ger. Vid utvärderingen av den här genomförda utbildningsinterventionen visar det sig att operatörerna känner sig tryggare i sitt arbete. De känner sig också säkrare på hur de ska hantera vissa situationer som t ex haveri på överhettaren och ECO-läckage. Vidare menade de att de nu är starkt koncentrerade dagligen, vilket kan tolkas så att operatörerna ökat sina kunskaper och att de vet mer om vad de ska titta efter på sodapannan för att avgöra om något håller på att hända. Samtliga operatörer som deltog i studien menade att de haft nytta av den simulatorträning de genomgått. Utvärderingen visar att projektet varit lyckat och att operatörerna ökat sin
upplevda kompetens att klara av olika farliga situationer i hanterandet av
sodapannan och sin upplevda trygghet i arbetet. Att så skett beror på att
interventionen bygger på de behov operatörerna upplevt att de har.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!