Självmordsförsök och sexuella övergrepp

Sibylla Lindgren, Inger Österberg, Ellinor Salander Renberg

Sammanfattning


Studien kartlägger förekomst av sexuella övergrepp bland personer
som gjort ett suicidförsök, och beskriver vad som är särskilt
kännetecknande för de sexuellt traumatiserade. Intervjuer genomfördes
med 122 personer som kom i kontakt med sjukvården efter
ett suicidförsök, och total rapporterade 43% av kvinnorna och
17% av männen att de någon gång i livet blivit utsatta sexuella
övergrepp. De flesta övergreppen hade skett under barndomen av
någon närstående. Gruppen sexuellt traumatiserade hade i högre
utsträckning än andra tidigare haft kontakt med psykiatrisk vård,
rapporterade fler tidigare suicidförsök och fick oftare diagnosen
personlighetsstörning. Grupperna skiljde sig däremot inte åt vad
gällde motiv till suicidförsöket och utlösande faktorer. Det vanligaste
motivet i båda grupperna var en önskan att dö eller att få komma
ifrån en outhärdlig situation. Studien visar främst på att sexuella
övergrepp är vanliga bland personer som gjort ett suicidförsök och
vikten av att detta beaktas i både diagnostik och behandling.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!