Att investera i framtiden - en utbildningssatsning i Sörmland för kommuner och landsting om stuprörens och kortsiktighetens prislapp

Monica Pärus, Åsa Ranung

Sammanfattning


Denna artikel beskriver den utbildningsinsats som Landstinget Sörmland genomfört ihop med länets kommuner under åren 2012-2013. Målet med utbildningen är att få ökad kvalitet, effektivitet och långsiktighet i våra offentliga verksamheter. Ytterst handlar arbetet om att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Sörmland som bidrar till jämlikhet i hälsa och ett minskat utanförskap. Utbildningen har fokuserat på hur socioekonomiska verktyg och analyser kan användas för att förändra våra offentliga system till att möjliggöra tidiga, samordnande och långsiktiga satsningar. Det handlar om att använda våra resurser där de gör mest nytta och att se sociala insatser som en investering i hur man bygger samhället vidare.

 

 

This article describes an education initiative in the Local County Council of Sörmland carried out together with the municipalities of the county during the years 2012-2013. The goal of the education is to improve quality, efficiency and sustainability of our public services. Ultimately, it is about creating prerequisites for a socially sustainable Sörmland that contribute to health equity and reduce exclusion. The education focuses on how socio-economic tools and analysis can be used to transform our public systems to enable timely, coordinated and long-term investments. It is about using our resources where they are most useful and to see social action as an investment in building society.


Nyckelord


sociala investeringar, socioekonmis

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!