Health 2020 – att uppnå hälsa och utveckling i dagens Europa

Zsuzsanna Jakab, Agis D. Tsouros

Sammanfattning


2000-talets hälsolandskap präglas av ökande globalt, regionalt och lokalt ömsesidigt beroende och en alltmer komplex uppsättning sammankopplade faktorer som påverkar hälsa och välbefinnande. De flesta stora utmaningar på hälsoområdet, inbegripet icke smittsamma sjukdomar, antimikrobiell resistens, ojämlikheter i hälsa och de effekter som åtstramningsåtgärderna i vissa länder har på hälsan, kräver tvärsektoriella och samordnade åtgärder på överstatlig, nationell och lokal nivå för att hanteras på ett effektivt sätt. De 53 länderna i WHO:s europeiska region har utvecklat och antagit det hälsopolitiska ramverket Health 2020, som är en gemensam, evidensbaserad ram för att stödja och främja samordnade åtgärder av beslutsfattare på alla nivåer och i alla sektorer i syfte att förbättra befolkningens hälsa och välbefinnande. I denna artikel presenteras utvecklingsprocessen bakom Health 2020 och dess huvudsakliga strategiska mål och innehåll. Dessutom beskrivs vad som krävs för att genomförandet av Health 2020 ska lyckas och hur WHO kan ge tekniskt stöd till de länder som inlett arbetet med att utveckla sin hälsopolitik i enlighet med det hälsopolitiska ramverket Health 2020.

The 21st-century health landscape is shaped by growing global, regional and local interdependence and an increasingly complex array of interlinking factors that influence health and well-being. Most of today’s major public health challenges, including noncommunicable diseases, antimicrobial resistance, health inequalities and the health effects of austerity measures in some countries, cannot be addressed effectively without intersectoral and coordinated action at supranational, national and local levels. The 53 countries of the WHO European Region developed and adopted a European policy framework and strategy for the 21st century (Health 2020) as a common, evidence-informed policy framework to support and encourage coordinated action by policy-makers at all levels and in all sectors to improve population health and well-being. This article presents the development process of Health 2020 and its main strategic goals, objectives and content. Further, we describe what is needed to successfully implement Health 2020 in countries and how can WHO provide technical assistance to countries that embark on developing health policy aligned with the Health 2020 policy framework.

A complete English language version of this paper is found at pp. 97-108


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!