Folkhälsovetenskapliga utbildningar i Europa - utmaningar och möjligheter

Agneta Yngve, Susanna Kugelberg, Irja Haapala

Sammanfattning


Europeiska unionen med alla sina nya medlemsländer kommer att behöva en ny generation folkhälsoarbetare, med nya specialiseringar, jämförbara utbildningar och en gedigen Europakunskap. Under åren 2005-2008 genomfördes projektet PHETICE i Europa, ett samarbete mellan existerande folkhälsovetenskapliga utbildningar för att undersöka dagsläget på utbildningsfronten och identifiera nödvändig utveckling och framkomliga vägar för detta. Kartläggningen visade att de undersökta folkhälsovetenskapliga utbildningarna hade olika förkunskapskrav och de flesta utbildningar skedde på det egna språket med inslag av engelska. Kurser i Europakunskap ingick i 65% av utbildningarna. Formella kursplanegodkännanden krävdes på majoriteten av utbildningarna. PHETICE mynnade bland annat ut i ett antal rekommendationer för folkhälsoutbildningar i Europa. Det är av högsta vikt att föra upp detta arbete på den Europeiska nivån, samt att arbeta för registrering och certifiering av medarbetare, med tillräcklig kunskap om den Europeiska dimensionen av folkhälsoarbetet.

The European Union with all the new member states will need a new generation of public health workers, with new specialized areas, comparable training programmes and a solid and updated knowledge regarding the European Union functions and actions. During the period 2005-2008, the project PHETICE was completed in Europe, a collaboration between existing public health training programmes in order to investigate state of the art and to identify necessary development and possible routes. The mapping exercise showed that the investigated public health training programmes had different entry requirements and that most of the education took place in the local language with parts in English. Modules about the European Union system and regulations were included in 65% of the programmes. Formal course accreditation was required at most universities. PHETICE resulted in a set of recommendations for public health training programmes in Europe. It is of high importance to bring these discussions up on the European level, as well as to work on registration and certification of public health workers, including updated knowledge on European dimensions of public health.


Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!