Förebygg ungas ANT-bruk genom undervisning med läkarstudenter - Utvärdering av det preventiva alkohol-, narkotika- och tobaksprogrammet TUTCH

Mikaela Persson, Sara Tunlid

Sammanfattning


 

Insamlingsstiftelsen Choice utvecklade under 2013 utbildningsprogrammet TUTCH som syftar till att förebygga skadligt bruk av alkohol, narkotika och tobak (ANT) bland gymnasieelever. Utbildningen hålls av läkarstudenter från Karolinska Institutet i Solna och Hälsouniversitet i Linköping. Resultat från den utvärdering som gjordes under 2013 presenteras i denna artikel. Bland annat rapporterar 53 % av eleverna att de upplever minskad lust att prova eller bruka narkotika och 50 % upplever minskad lust att prova eller bruka tobak. En majoritet av eleverna, 67 %, anger att undervisningen har väckt tankar kring deras eget ANT-bruk och dess effekter på kroppen.

 


Nyckelord


Ungdomar, Förebyggande arbete, utbildning, ANT, Utvärdering

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!