Vad gör chefer med sin tid och hur kan tid och engagemang hanteras på ett mer hållbart sätt?

Ewa Wikström, Rebecka Arman, Lotta Dellve

Sammanfattning


En studie om chefers tidsanvändning har genomförts med syftet att undersöka hur man kan understödja mer hållbar tidsanvändning och hållbart engagemang. Chefer hade många korta aktiviteter och många möten men kommunicerade sällan med sin egen chef på tu man hand. Arbetet präglades av ständiga förhandlingar, prioriteringar och omprioriteringar. Om chefer inte har enskild tid för att kommunicera med sin överordnade får det konsekvenser avseende att kunna göra välavvägda och acceptabla prioriteringar och i förlängningen för legitimiteten i ledarskapet. Vården och dess chefer har mycket att vinna på att utveckla kommunikationen om vardagsarbetetes dilemman. Utifrån våra resultat har ett studiematerial utvecklats som syftar till att stödja chefer och ledningsgrupper i det vardagliga arbetet avseende hållbart ledarskap, chefskap och tidsanvändning.


Nyckelord


Ledarskap, tidsanvändning, legitimitet, kommunikation, intervention

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!