Ungas psykiska hälsa i Sverige – komplexa trender och stora kunskapsluckor

Curt Hagquist

Sammanfattning


De resultat som redovisas ligger i linje med tidigare studier som visar att den självskattade psykiska ohälsan i ett längre tidsperspektiv har ökat bland ungdomar i 15-årsåldern och uppåt, framför allt bland flickor. Flera olika studier indikerar att den tidigare ökningskurvan planat ut och vänt nedåt. I Ung i Värmland undersökningen i årskurs 9 framkommer delvis skilda trender för pojkar och flickor. Även elevernas studieinriktning differentierar tidstrenden. Betydande förändringar över tid påvisas för flickor med icke teoretisk studieinriktning. För yngre ungdomsgrupper är kunskapsluckorna stora ifråga om förändringar av psykisk hälsa.  Tidigare studier visar inget enhetligt trendmönster för barn i 11-årsåldern och för barn under tio år saknas trenddata helt.


Nyckelord


psykisk hälsa, ungdomar, trender, Sverige

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!