Salutogent nærvær bygger helsefremmende arbeidsliv

Hege Forbech Vinje, Liv Hanson Ausland

Sammanfattning


I norsk kommunal helsetjeneste slutter mange før oppnådd pensjonsalder. Initiativ for å beholde helsearbeidere er i Norge del av en bred strategi for å beholde eldre arbeidstagere i alle yrker og profesjoner. Studien er utforskende, kvalitativt og undersøker eldre arbeidstakeres (50 +) forståelse for nærvær og arbeidsrelatert velvære. Det ble gjennomført fler-stegs fokusgrupper, individuelle dybdeintervjuer, og kvalitativ innholdsanalyse. For å fremme nærvær, så må nærvær forstås som noe mer enn det motsatte av fravær. Salutogent nærvær karakteriseres av fire kvaliteter: Opplevelse av nytte; Relasjonell kvalitet: å ville hverandre vel; Mestring; Arbeidsglede. Erfare og utforske nærværskvalitetene på arbeidsplassen stimulerer salutogent nærvær som bygger helsefremmende arbeidsliv for seniorene. Lederens rolle er å tilrettelegge for prosessen og å uttrykke kvalitetene.

Norwegian community health-care workers risk early retirement. In Norway, initiatives to retain health-care workers are part of a broad strategy to retain older workers in all occupations. The study is explorative, qualitative and explores older workers’ (50 +) perceptions of presence and work-related well-being. Multi-stage focus groups, in-depth interviews, and qualitative content analysis were conducted. In order to promote presence, presence must be regarded as more than the opposite of absence. Salutogenic presence has four characteristics: Sense of usefulness; Relational quality: wanting the best for each other; Mastery; Zest for Work. Experiencing and exploring qualities of presence in the workplace stimulates salutogenic presence which builds health promoting work-lives for the older workers. The leaders’ role is to facilitate the process and to express the qualities.

A complete English language version of this paper is found at pp. 890-901, see here


Nyckelord


Community health-care, older workers, presence, salutogenesis, workplace health promotion

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!