Uppgradering av förskolemiljöer i Nynäshamn. Utvärdering av en implementeringsprocess

Carolina Altin, Cecilia Boldemann, Sofia Kvist Lindholm

Sammanfattning


I SCAMPER- och Kidscapestudierna har barns fysiska aktivitet och UV-exponering studerats i kombination. Prevalensen av övervikt och fetma bland barn är hög och incidensen av hudcancer ökar. Åtgärder i förskolemiljön når många. I Nynäshamns kommun pågick folkhälsoprojektet SPRING (Skugga, Pedagogik och Rörelse I Natur och Gårdsmiljö) 2008-2011 som bygger på kriterier över hälsofrämjande förskolemiljö enligt studierna ovan.  Denna artikel utvärderar implementeringsprocessen av SPRING med kvalitativ och kvantitativ metod. Textmaterial bearbetades enligt etablerade analysmetoder. Kvantitativa data analyserades för att bedöma implementeringseffekten (yta, topografi, grönska integrerad i lek). Förskolemiljöerna uppgraderades utifrån kriterier för en bra utemiljö. Långsiktiga effekter återstår att se.


Nyckelord


Fysisk aktivitet; UV-exponering; hälsofrämjande; förskola; förskolebarn; SPRING

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!