Förutsättningar för förskolepersonal att få en hälsofrämjande arbetsplats i utemiljön

Margareta Söderström, Cecilia Boldemann, Fredrika Mårtensson

Sammanfattning


Arbetsmiljön i förskolor diskuteras oftast i termer av infektionsrisker och problem I rörelseorganen, och inomhusmiljön är den som oftast studerats. Men utemiljön har i allt högre grad erkänts som en viktig faktor när det gäller att stimulera hälsofrämjande beteenden, såsom det har visat sig vara fallet bland barn.  Kriterier för en bra arbetsmiljö utomhus diskuteras sällan. Brist på daglig fysisk aktivitet och överexponering för sol kan tillskrivas överviktsrelaterade sjukdomar och hudcancer. Data från 52 anställda som frivilligt deltog i en studie vid 9 förskolor där sambandet mellan utemiljöns kvalitet och barnens fysiska aktivitet och solexponering undersöktes används för att diskutera den fysiska utemiljöns potential att stimulera hälsofrämjande beteenden även hos personalen.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!