Att studera förskolebarns fysiska aktivitet

Peter Pagels, Anders Raustorp

Sammanfattning


Förskolebarns fysiska aktivitet har en viktig hälsopromotiv effekt mot flera av våra välfärdssjukdomar. Därför är det av yttersta vikt att förskolemiljön stimulerar förskolebarnen till en hälsosam fysisk aktivitet. I Kidscape projektet studerade vi förskolebarns fysiska aktivitet under vistelsen på förskolan. Syftet var att hitta faktorer i skolgårdens utemiljö som påverkar barnens aktivitetsmönster. Aktivitetsmönstret studerades med både subjektiva (CARS och kvalitativ observation) och objektiva metoder (pedometri och accelerometri). Resultatet visade att förskolebarnens fysiska aktivitet var högre i förskolor med en bra skolgårdsmiljö. Slutsats: förskole gårdens utformning kan främja en hälsosam fysisk aktivitet hos förskolebarn.


Nyckelord


hälsopromotion; förskole gård; utevistelse; aktivitetsmönster; utemiljö

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!