Solskydd på förskolegårdar – vad kontrolleras vid miljö- och hälsoskyddskontorets tillsynsbesök? Ett exempel från en kommun

Cecilia Boldemann

Sammanfattning


Hudcancerförebyggande interventionsprogram är ofta riktade till individer eller deras företrädare för att åstadkomma beteendeförändringar. Nu har dock kunskapen om utemiljöernas betydelse för till exempel barns solexponering börjat vinna terräng på en strukturell nivå. Ett exempel från en kommun visar hur solskydd integrerats i de obligatoriska skyddsronderna på kommunens förskolor, och hur bristfälligheter i utemiljön beträffande solskyddet resulterar i förelägganden för att avhjälpa dessa brister. I sina förelägganden hänvisar kommunen till forskning som stöder åtgärden. Med solskydd integrerad i skyddsronderna har ett betydande steg mot strukturella insatser för barnens solskydd tagits.


Nyckelord


utemiljö, barn, skyddsrond, förskola

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!