Att ta tillvara förmåga trots begränsning - intervention med case management metodik

Elsy Söderberg, Heléne Thomsson

Sammanfattning


Syftet med interventionsprojektet ”Rehabilitering till arbete” var att anlägga ett salutogent synsätt, att pröva en case management metod, the Strenghts model, för att stödja återgång i arbete. Målgruppen i projektet var långtidssjukskrivna kvinnor och män. Motsvarande antal sjukskrivna ingår i en kontrollgrupp med traditionell rehabilitering. Interventionen avslutades 1 januari 2008, följs upp efter arton månader för att utvärdera effekter. Här redovisas, baserat på intervjuer med case managers och arbetsgivarrepresentanter, en processutvärdering. Resultaten visar att arbetsgivarrepresentanterna ansåg att metoden bidrar till mobilisering, och att den kan vara användbar såväl i utveckling av hälsosamma arbetsplatser som i individuellt stöd till sjukskrivna. Case managers ansåg att ett helhetsperspektiv på personen som behöver stöd bättre tar tillvara ambitioner, engagemang och förmåga än vad en traditionell diagnos- eller sjukdomscentrerad ansats förmår göra.

The intervention project applied a case management method, the Strengths model, aimed at investigating whether this approach is helpful in supporting return to work among long-term sick-listed women and men. Traditional return-to-work measures were applied in a control group. The intervention was finished in January 2008, to be followed up regarding effects eighteen months later. A process evaluation was performed based on interviews with representatives of the employers and case managers. The results showed that the employers considered the Strengths model to be useful in developing healthy workplaces and very supportive in the return-to-work process of the individuals respectively. Case managers assessed that applying the Strengths model was very helpful in taking advantage of the ambitions, wishes and abilities of each individual.


Nyckelord


Salutogent perspektiv; arbetsgivarringar; case managers

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!