Manuskript

Online-inlämning av manuskript

Har du redan användarnamn och lösenord för Socialmedicinsk tidskrift?
Gå till Login

Behöver du ett användarnamn/lösenord?
Gå till Registrering

Att registrera sig och logga in är obligatoriskt för att skicka in manuskript och för att följa publiceringsstatus på inlämnade manuskript.

 

Författarriktlinjer

SMT – Författarinstruktioner

Manus som kan publiceras i Socialmedicinsk tidskrift: originalartiklar, recensioner av nyutkomna böcker och rapporter, debattartiklar kring aktuella ämnen samt avhandlingspresentationer. Vidare publiceras även temaartiklar inom förutbestämda teman, men för att publicera under ett sådant tema måste författarens manus ha godkänts av den berörda temaredaktören.

Språk
SMT accepterar manus skrivna på svenska, norska och danska, finns en engelsk version av artikeln kan denna publiceras på hemsidan.

Publiceringsavgift
Att publicera sig i Socialmedicinsk tidskrift är gratis tack vare att tidskriften kostnader täcks av prenumerationsinkomster samt tryckstöd från olika institutioner och organisationer.

Redogörelse av eventuell intressekonflikt
Författare är ansvariga för att redogöra för eventuella intressekonflikter som möjligtvis kan ha påverkat tolkningen av resultaten, t.ex. ekonomisk stöd till studien från organisationer som har intresse i ämnet.

Tillstånd för användning av bilder och figurer
Om bilder eller figurer används i ett manus är författarna till manuset ansvariga för att inhämta eventuella tillstånd från upphovsrättsinnehavare. Ange i manuset samt i "kommentarer till redaktören" om tillstånd inhämtats.

 

Originalartiklar/Tema-artiklar
Avhandlingspresentationer
Debattartiklar
Recensioner

 

ORIGINALARTIKLAR/TEMA-ARTIKLAR

Omfattning
Lämpligt omfång av manus inklusive tabeller och figurer är ca 5-8 sidor, vilket innebär cirka 3000 ord + tabeller. Generellt gäller att ju kortare (och välstrukturerad) en text är desto fler är det som läser den.

Titelsida
På titelsidan bör följande framgå: manusets fullständiga titel, författarbeskrivning, abstract på manusets huvudspråk och på engelska samt svenska nyckelord.

Titel: Titeln bör vara informativ och kortfattad samtidigt som den väcker ett intresse hos läsaren. Tänk på att rubriken ska locka till läsning, inte nödvändigtvis ge en heltäckande bild av artikels innehåll.

Författarbeskrivning: Författaren/na presenteras med uppgift om fullständigt namn, titel, namn och ort på nuvarande arbetsplats samt e-post. Om manuset har flera författare, indikera gärna vilken författare som är korresponderande författare för manuset.

Abstract: Abstract ska förekomma både på svenska och på engelska. Omfattningen är max 130 ord per sammanfattning. Tänk på att det tydligt i abstractet bör framgå fokus i artikeln då sökningar på artikeln via SMTs hemsida främst kommer utgå från titel och abstract.

Nyckelord (Key words): Efter abstractet bör ca 5 svenska nyckelord delges för att öka artikelns träffmöjlighet via Internetbaserade sökmotorer. Undvik att använda samma ord som ingår i titeln.

Avsnittsrubriker och underrubriker
Skall helst vara mycket korta, 1-6 ord. Genom att använda avsnitts- och underrubriker i artikeln blir den mer läsvänlig och ger läsaren en bättre överblick av centrala aspekter i artikeln. Använd dock max tre nivåer av rubriker samt var konsekvent och tydlig med de olika rubriknivåerna.

Kursiveringar
I löpande text bör kursiveringar förekomma så sparsamt som möjligt.

Citat
Vänligen använd citatmarkeringar ” för att markera citat.

Tabeller och figurer
Ett vanligt problem är att tabeller och figurer är för stora och att texten i dem blir så liten att den blir oläslig när vi anpassar dem till sidans mått. Försök därför om möjligt att använda SMTs mått, en sida har yttermåtten 165 x 242 mm och textens bredd är 115 mm. Bilden måste ha hög upplösning och bör ha 300 dpi. Numrera tabeller och figurer samt ge dem tabellhuvuden respektive figurtext (rubriker). Hänvisa till tabellerna och figurerna inne i texten. I den tryckta versionen är tabeller och figurer i svart/vitt så försök att anpassa dessa till det. På hemsidan visas figurer och tabeller i färg.

Referenser
Valfritt referenssystem får användas så länge det används på ett korrekt och konsekvent sätt genom hela manuset. Använd dock en allmänt accepterad mall (som Vancouver, Harvard eller Svensk Standard) för angivelse av referenser i texten och i referenslistan. (Lägg in länkar)

Riktlinjer för Tema och Originalartiklar(pdf)

 

AVHANDLINGSPRESENTATIONER

Omfattning
Lämpligt omfång av recension är cirka 300 ord.

Huvudrubrik
Ange avhandlingens titel, utgivningsort, universitet/högskola och årtal. Författaren ska presenteras med uppgift om fullständigt namn, titel, namn och ort på nuvarande arbetsplats samt e-post.

Innehåll
Presentationen bör vara en kort sammanfattning av avhandlingen, exempelvis en svensk översättning av avhandlingens abstract. Avsluta presentationen med en angivelse till en länk där avhandlingen kan hittas i sin helhet. I löpande text bör kursiveringar förekomma så sparsamt som möjligt.

Riktlinjer för Avhandlingspresentationer(pdf)

 

RECENSIONER

Omfattning
Lämpligt omfång av recension är 1-2 sidor, vilket innebär cirka 700 – 1 500 ord. Generellt gäller att ju kortare (och välstrukturerad) en text är desto fler är det som läser den.

Titel
Titeln bör vara informativ och kortfattad samtidigt som den väcker ett intresse hos läsaren. Tänk på att rubriken ska locka till läsning, inte nödvändigtvis ge en heltäckande bild av artikels innehåll.

Författarbeskrivning: Författaren/na presenteras med uppgift om fullständigt namn, titel, namn och ort på nuvarande arbetsplats samt e-post. Om manuset har flera författare, indikera gärna vilken författare som är korresponderande författare för manuset

Utgivare och publiceringsdatum: För recensioner bör fullständig titel, verkets författare, eventuell upplaga, utvigningsort, förlag samt publiceringsår anges.

Innehåll
Recensionen bör innehålla en kort sammanfattning av boken och diskussion av bokens innehåll. Vidare bör det finnas en beskrivning av problematiken som lyfts fram, vilken gärna kan kopplas till pågående forskning/arbete/utredningar. Avsluta recensionstexten med en samlad bedömning av boken och vilka läsare ni skulle rekommendera boken till. Sist i recensionen ska författaren presenteras med uppgift om verksamhet, adress och e-post för den läsare som vill kontakta författaren.

Generellt bör texten vara luftig med flera stycken och korta meningar. I löpande text bör kursiveringar förekomma så sparsamt som möjligt.

Referenser
Om referenser förekommer i recensionen bör en allmänt accepterad mall (som Vancouver, Harvard eller Svensk Standard) för angivelse av referenser i texten och i referenslistan användas.(se kommentarer ovan)

Riktlinjer för Recensioner (pdf)

 

DEBATTARTIKLAR

Omfattning
Lämpligt omfång av manus inklusive tabeller och figurer är ca 3-6 sidor, vilket innebär cirka 1000 - 2000 ord. Generellt gäller att ju kortare (och välstrukturerad) en text är desto fler är det som läser den.
 
Titel
Titeln bör vara informativ och kortfattad samtidigt som den väcker ett intresse hos läsaren. Tänk på att rubriken ska locka till läsning, inte nödvändigtvis ge en heltäckande bild av artikels innehåll.

Författarbeskrivning
Författaren/na presenteras med uppgift om fullständigt namn, titel, namn och ortpå nuvarande arbetsplats samt e-post. Om manuset har flera författare, indikera gärna vilken författare som är korresponderande författare för manuset

Avsnittsrubriker och underrubriker
Skall helst vara mycket korta, 1-6 ord. Genom att använda avsnitts- och underrubriker i artikeln blir den mer läsvänlig och ger läsaren en bättre överblick av centrala aspekter i artikeln. Använd dock max tre nivåer av rubriker samt var konsekvent och tydlig med de olika rubriknivåerna.

Kursiveringar
I löpande text bör kursiveringar förekomma så sparsamt som möjligt.

Citat
Vänligen använd citatmarkeringar ” för att markera citat.

Tabeller och figurer
Ett vanligt problem är att tabeller och figurer är för stora och att texten i dem blir så liten att den blir oläslig när vi anpassar dem till sidans mått. Försök därför om möjligt att använda SMTs mått, en sida har yttermåtten 165 x 242 mm och textens bredd är 115 mm. Numrera tabeller och figurer samt ge dem tabellhuvuden respektive figurtext (rubriker). Hänvisa till tabellerna och figurerna inne i texten.

Referenser
Valfritt referenssystem får användas så länge det används på ett korrekt och konsekvent sätt genom hela manuset. Använd dock en allmänt accepterad mall (som Vancouver, Harvard eller Svensk Standard) för angivelse av referenser i texten och i referenslistan. (lägg in länk)

Riktlinjer för Debattartiklar (pdf)

 

GRANSKNINGSPROCESSEN

Originalartiklar som skickas in till Socialmedicinsk tidskrift undergår en dubbelblind granskning för att försäkra att det som publiceras i smt är av god kvalitet och passar in med tidskriftens ämnesområde.

När författare skickar in ett manus erbjuds de att föreslå två eller tre granskare som är experter inom området och det ämne manuset berör. Författare bör inte föreslå någon person som har publicerat arbeten tillsammans med huvudförfattare eller medförfattare under de senaste fem åren. Vidare bör författare inte föreslå någon som arbetar på samma institution eller organisation som huvudförfattare eller medförfattare. Författare bör uppge fullständigt namn och e-postadress till föreslagna granskare samt eventuella andra upplysningar av relevans. Redaktören förbehåller sig sedan att fritt välja mellan föreslagna granskare eller andra tänkbara granskare inom området.

Inkomna manus skickas ut elektroniskt för granskning av en oberoende granskare och all korrespondens sköts via e-post. Även om granskningsprocessen påskyndas något av användningen av elektronisk kommunikation så tillämpas en granskningsstandard av hög kvalitet för de manus som skickas in till tidskriften.

Socialmedicinsk tidskrift använder sig av en dubbelblind granskningsprocess där både författare och granskare är dolda för varandra. Granskare meddelas om författares identitet först efter att ett manus har godkänts eller blivit refuserat, medan granskarens identitet förblir okänd om inte granskaren själv väljer att kontakta författaren och avslöja sin identitet vid ett senare tillfälle.

Granskare ombeds att göra en bedömning kring ett antal frågor som berör manusets vetenskaplighet och formella aspekter samt utifrån originalitet och aktualitet. All relevant information från granskningen skickas sedan vidare till författaren/na. Granskare har sex möjliga alternativ för varje artikel:

 1. Manuset accepteras (d.v.s. inget behov för vidare revidering)
 2. Manuset accepteras efter revidering ( d.v.s. manus accepteras under förutsättning att författaren gör föreslagna revideringar)
 3. Manuset bör revideras och skickas in på nytt (d.v.s. manuset bör revideras efter föreslagna förändringar och skickas in på nytt för en ny granskning och bedömning)
 4. Manuset bör skickas till annan tidskrift (d.v.s. manuset passar bättre hos en annan tidskrift)
 5. Manuset refuseras (d.v.s. manuset uppnår inte den standard som tidskriften kräver)
 6. Se kommentarer (används om granskaren inte kan välja från någon av ovanstående alternativ)

Vidare kan manus komma att refuseras direkt av chefredaktören eller redaktionen om det bedöms ligga utanför tidskriftens ämnesområde, vara av låg vetenskaplig kvalitet eller inte uppfylla författarriktlinjerna.

Vid granskning bedömer granskare manusets innehåll och dess format. Det kan innebära att granskare föreslår revideringar kring såväl presentation och argumentation kring data samt avsaknad av data som revideringar av språklig karaktär. För att underlätta för en snabb publicering har författare fyra månader på sig att revidera av manuset. Om ett reviderat manus skickas in efter fyra månader betraktas det som ett nytt manus.

CHECKLISTA SOM STÖD FÖR GRANSKNING AV VETENSKAPLIGA ARTIKLAR

A. TEORI

1. Är syfte, problemställningar och/eller hypoteser klart och precist formulerade och avgränsade?

2. Är teorianknytningen och kopplingen till tidigare forskning explicit och tillfredsställande? Hur självständigt behandlas teorierna? Ger författaren uttryck för ett eget självständigt förhållningssätt i förhållande till teoribildning och tidigare forskning? Är litteraturgenomgången relevant och aktuell?

3. Vilka begrepp och distinktioner är centrala ? Är de entydigt definierade och konsekvent och genomgående använda i samma betydelse och med samma terminologi avhandlingen igenom?

B. METOD

4. Är forskningsmetoderna adekvata och väl motiverade i förhållande till syftet och forskningsfrågorna? Är valet av metodisk ansats väl beskrivet på ett substantiellt sätt (inte bara genom en etikett som ”kvalitativ”, ”hermeneutisk” eller liknande?

5. Är forskningskontexten tillräckligt utförligt beskriven?

6. Är forskningsprocessens olika steg redovisade och diskuterade?

7. Är relationen mellan forskare och ”beforskade” beaktad och problematiserad? Har informanter och andra berörda informerats på ett tillfredsställande sätt? Har samtycke inhämtats i förekommande fall? Hur behandlas andra forskningsetiska aspekter?

8. I vilken utsträckning behandlar forskaren frågor rörande reflexivitet, dvs hur forskaren reflekterar över forskningsprocessen och över hur egna erfarenheter och känslor kan påverka arbetet med tolkningar och analys?

C. EMPIRI, ANALYS OCH RESULTAT

9. Är kriterier för urval tydligt formulerade och systematiskt tillämpade? Är tillvägagångssätt vid datainsamling och analys noggrant redovisade?

10. Är kategorier för analysen klart definierade och teoretiskt motiverade? Är analysen uttömmande och lätt att följa? Används materialet optimalt i förhållande till syfte och frågeställningar?

11. Är resultaten grundligt och systematiskt presenterade? Redogör forskaren utförligt för ev statistiska analyser? Finns uppgifter om signifikansprövning?

12. Framgår det vilka som är studiens huvudresultat? Hur väl relateras resultaten till studiens problem och syfte?

13. Hur behandlas frågor kring studiens reliabilitet och validitet? Är kopplingen mellan data och resultat åskådliggjord på ett tillräckligt tydligt och övertygande sätt?

D. SLUTSATSER OCH DISKUSSION

14. Är syftet uppfyllt?

15. Genererar studien resultat som ger självständiga och ”egna” belägg för artikelns slutsatser? Hur förhåller sig resultaten i förhållande till tidigare forskning?

16. Hur väl underbyggda är slutsatserna?

17. Hur behandlas frågan om studiens generaliserbarhet?

18. Hur problematiseras tolkningar och resultat? Diskuteras tänkbara alternativa tolkningar och ev ”bias”? Inkluderar slutdiskussionen frågor kring metodvalens begränsningar? Intar författaren en självkritisk hållning?

19. I vilken utsträckning bidrar studien till ny kunskap?

E. SPRÅK OCH FORMALIA

20. Är språket adekvat för genren? Är texten väl strukturerad och argumentationen lätt att följa? Är texten väl genomarbetad och språkligt korrekt? Utmärks studien av noggrannhet när det gäller citat, figurer och diagram, litteraturlistor?

21. Vilken styrka och vilken svaghet anser du att studien har?

22. Är sammanfattningen tydligt formulerad? Framgår syfte, frågeställningar, försökspersoner eller annat material, metod och de viktigaste resultaten?

23. Har Du efter detaljgranskningen samma åsikter om studiens styrka och svaghet som innan?

 

Checklista för inskickande av manuskript

Som en del av manuskriptinlämningen måste författare kryssa för att manuskriptet uppfyller följande krav, manuskript som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.

 1. Detta manus har inte publicerats tidigare och är inte under övervägande av någon annan tidskrift (kan vid behov kommenteras i ”comments to the editor”). Manuset bryter inte mot någon existerande copyright. Det innehåller heller inga obscena, oanständiga, osmakliga eller förolämpande inslag.
 2. Manusfilen är i Microsoft Word, RTF, or WordPerfect format.
 3. När det är möjligt anges URL till referenser i referenslistan. URL-adresserna är fullständiga och länkar till avsedd hemsida.
 4. Figurer, tabeller med mera är inkluderade i filen. Författarna till manuset har inhämtat tillstånd för att använda eventuella bilder eller figurer från eventuell upphovsrättsinnehavare. Det finns hänvisningar i texten till samtliga tabeller och figurer samt det är tydligt markerat i dokumentet var respektive tabell/figur ska infogas. För bättre tryckkvalitet kan högupplösta bilder laddas upp som separata bilagor men då krävs tydlig hänvisning i manus.
 5. Texten uppfyller de stilistiska och bibliografiska kraven som finns angivna i författarriktlinjerna. Texten har en rak vänster marginal. Texten har inte radbrutits med bindestreck utan bindestreck har endast använts då språket kräver detta. För styckesindelning i texten har en blank rad använts.
 

Upphovsrättsskydd

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.

 

Sekretesspolicy

Besökare på hemsidan
Precis som andra hemsidesoperatörer inhämtar Socialmedicinsk tidskrift (SMT) viss information om användare som inte kan kopplas till en specifik individ i likhet med den information som vanligtvis finns tillgänglig via webbläsare och servrar; det vill säga information om webbläsartyp, språkpreferenser, hänvisning från sajt samt datum och tid för när funktioner används av varje användare. Syftet med att samla in denna typ av data är att bättre förstå hur besökarna använder denna hemsida. Då och då kan SMT komma att publicera översiktliga resultat utifrån insamlad data genom att till exempel publicera en rapport över användar- och besökstrenderna för hemsidan.

Socialmedicinsk tidskrift inhämtar även viss information som möjligtvis kan kopplas till en viss användare, i form av Internet Protokoll (IP) adresser. Denna information använder smt dock inte för att identifiera besökarna och utlämnas inte till obehöriga, utan all information hanteras på samma sätt som smt använder och utlämnar personuppgifter eller personlig information vilket redovisas nedan.

Inhämtande av personuppgifter och personlig information
Vissa besökare på Socialmedicinsk tidskrifts hemsida interagerar med smt på ett sätt som kräver att SMT inhämtar personuppgifter eller personlig information om användaren. Omfattningen och typen av information som smt inhämtar beror på det sätt som användaren interagerar med smt, till exempel ber smt de besökare som vill ha en e-alert att uppge vissa uppgifter. I varje enskilt fall så inhämtar smt information endast i den utsträckning som är nödvändigt för att uppfylla syftet med besökarens interaktion med smt. SMT avslöjar inga personuppgifter eller personlig information förutom på det sätt som beskrivs nedan. Besökare kan alltid vägra att delge personuppgifter eller personlig information, med vetskap om att det kan hindra dem från att använda vissa funktioner på hemsidan.

Aggregerad Statistik
Smt inhämtar viss statistik om användarna/besökarna och deras beteende på hemsidan. Till exempel, kan SMT komma att analysera användningen av de populäraste sidorna på hemsidan. Statistiken eller information utifrån den kan eventuellt komma att publiceras eller delges till andra, dock utlämnas ingen information som avslöjar personuppgifter och personlig information på andra sätt än som uppges nedan.

Skydd av personuppgifter och personlig information
Personuppgifter och personlig information hanteras med sekretess av Socialmedicinsk tidskrift och utlämnas endast, till de anställda på tidskriften, samarbetspartners eller företag som tidskriften samarbetar med, under förutsättning att de (1) behöver ta del av informationen för att utföra tjänster på smts uppdrag eller för att göra tjänster tillgängliga via smts hemsida, samt (2) har accepterat att informationen inte får utlämnas till andra. Vissa av dessa anställda och samarbetspartners kan vara lokaliserade utanför ditt hemland; genom att använda smts hemsida godkänner du att denna information överförs till dem.

SMT kommer inte att låna ut eller sälja personuppgifter eller personlig information till någon. Personuppgifter och personlig information kommer endast att delges på det sätt som beskrivs ovan samt i de fall där så krävs enligt lag, eller i de fall där Socialmedicinsk tidskrift anser att utlämnande av information är nödvändigt för att skydda användarrättigheter för Socialmedicinsk tidskrift, tredje parter eller allmänheten.

Om du har registrerat dig som användare på hemsidan och uppgett din e-postadress kan Socialmedicinsk tidskrift emellanåt komma att skicka e-postmeddelanden för att upplysa om nya funktioner, fråga om dina erfarenheter av att använda hemsidan eller bara för att hålla dig uppdaterad om Socialmedicinsk tidskrifts produkter och tjänster.

Cookies
En cookie är en tråd av information som en hemsida lagrar på en besökares dator och som besökarens webbläsare uppger till hemsidan varje gång besökaren återvänder. Socialmedicinsk tidskrift använder cookies för att hjälpa smt att identifiera och spåra besökare, deras användning av hemsidan och vilka preferenser besökaren har. Besökare på Socialmedicinsk tidskrifts hemsida som inte önskar få cookies placerade på deras datorer bör redigera inställningarna för deras webbläsare så att cookies blockeras innan de besöker Socialmedicinsk tidskrifts hemsida. Detta görs dock med vetskap om att blockering av cookies kan göra att visa funktioner på hemsidan kanske inte fungerar helt korrekt utan möjligheten att använda cookies.

Förändringar i sekretesspolicyn
Socialmedicinsk tidskrift kan emellanåt komma att förändra sekretesspolicyn, där de flesta av förändringarna kommer vara av mindre karaktär och efter Socialmedicinsk tidskrifts egna godtyckande. Socialmedicinsk tidskrift uppmanar besökare att kontrollera denna sida ofta för att bli medvetna om eventuella förändringar till sekretesspolicyn. Om du som besökare fortsätter att använda denna hemsida efter det att ändringar gjorts i sekretesspolicyn, innebär det att du accepterar och godkänner dessa förändringar.

Integritetspolicy
(tillägg maj 2018 i samband med den nya lagstiftningen, GDPR)

Personuppgiftsansvarig på Socialmedicinsk tidskrift är redaktionssekreteraren som nås via adressen redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se

Det är du själv som registrerar dig som läsare eller skribent hos Socialmedicinsk tidskrift. Du registrerar inte personnummer, men däremot namn, ev. yrkestitel och expertområden samt kontaktuppgifter. Du kan när som helst logga in via ditt inlogg och se vilka uppgifter vi har lagrade om dig som skribent eller läsare. Uppgifterna lagras en databas i OJS, Open Journal System, som tillhandahålls av PKP, en kanadensisk plattform för open source-publicering, samma platform från vilken vår e-tidskrift publiceras. Namn och adress ligger kvar tills dess att du själv raderar ditt konto alternativt ber redaktionen om hjälp att bli borttagen. Alla uppgifter raderas då. Som läsare eller skribent har du endast tillgång till dina egna uppgifter. De enda som har tillgång till samtliga uppgifter är Socialmedicinsk tidskrifts chefredaktör och redaktionssekreterare. En temaredaktör har tillgång till kontaktuppgifter till de skribenter som medverkar i det temanummer hen är temaredaktör för men inte till några andra.

För att se vilka uppgifter du lagrat om dig själv, t.ex. e-post, titel, arbetsplats loggar du in på tidskriftens webbplats med ditt lösenord och kan då läsa, redigera och radera informationen. Har du glömt ditt lösenord kan du få ett nytt genom att be om återställning när du loggar in på webbsidan www.socialmedicinsktidskrift.se.  

Socialmedicinsk tidskrift har också ett adressregister över de som prenumererar på den tryckta tidskriften som kommer ut med 6 nr/år. Detta register uppdateras en gång per år. Vi sparar prenumerantregistren 1 år tillbaka i tiden och raderar dem därefter.  

Socialmedicinsk tidskrift anlitar en extern ekonomikonsult som hanterar och lagrar våra fakturor och kvitton samt ett tryckeri som trycker och distribuerar tidskriften. Att de konsulter vi anlitar hanterar personuppgifter enligt GDPRs bestämmelser regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Har du frågor kontakta: redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se

Tack till Automattic och Own Terms.

 
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!