Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Vol 84, Nr 3 (2007): Välfärd och välbefinnande Forskningsmiljön Välfärd och Välbefinnande vid Högskolan i Halmstad Detaljer   PDF
Lillemor R-M Hallberg
 
Vol 82, Nr 2 (2005): Barnhälsovetenskap - 30 år av utveckling Forskningsresultat omsatta till politiska beslut Sammanfattning   PDF
Mats O Karlsson
 
Vol 90, Nr 4 (2013): Förskolans utemiljö. Hälsoaspekter Förskolebarnens utemiljöer och deras hälsa Sammanfattning   PDF
Cecilia Boldemann
 
Vol 85, Nr 4 (2008): Riskfaktorers bidrag till DALYs Forståelser af supervision hos sygeplejersker og læger i en onkologisk klinik - et sociologisk perspektiv Sammanfattning   PDF
Stinne Glasdam
 
Vol 92, Nr 6 (2015): Etik och politik i epidemibekämpning Förståelser av HPV-vaccin mellan hälsopanik och tillit Sammanfattning   PDF
Johanna Rivano Eckerdal
 
Vol 82, Nr 2 (2005): Barnhälsovetenskap - 30 år av utveckling Förstagångsföräldrars upplevelse av sin parrelation Detaljer   PDF
Tone Ahlborg
 
Vol 89, Nr 6 (2012): Trafikmedicin och nollvision - svensk trafikskadeforskning och säkerhet Förstärk stödet för hjärnskaderehabiliteringen i Västra Götaland: krav på att hjärnskadekoordinator införs Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv, Veronica Karlsson
 
Vol 95, Nr 3 (2018): Tillit mellan människor Förtroende för Försäkringskassan - en fokusgruppsstudie Sammanfattning   PDF
Kristina Holmgren, Frida Rosstorp, Helena Rohdén
 
Vol 95, Nr 3 (2018): Tillit mellan människor Förtroende för vårdens information Sammanfattning   PDF
Nomie Eriksson
 
Vol 92, Nr 6 (2015): Etik och politik i epidemibekämpning Fortsatt allt fler läsare på nätet Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 95, Nr 1 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Fortsatt ökning av besök på vår webbplats och planer för 2018 Sammanfattning   PDF
Bo JA Haglund
 
Vol 90, Nr 4 (2013): Förskolans utemiljö. Hälsoaspekter Förutsättningar för förskolepersonal att få en hälsofrämjande arbetsplats i utemiljön Sammanfattning   PDF
Margareta Söderström, Cecilia Boldemann, Fredrika Mårtensson
 
Vol 83, Nr 3 (2006): Empowerment - ett viktigt verktyg för att uppnå hälsa bland flyktingar och andra invandrare Förutsättningar för individens faktiska, verkliga kontroll Detaljer   PDF
Solvig Ekblad
 
Vol 83, Nr 1 (2006): Fosterbarn Fosterbarn som unga vuxna – en översikt av resultat från några nationella registerstudier Sammanfattning   PDF
Bo Vinnerljung
 
Vol 83, Nr 1 (2006): Fosterbarn Fosterbarns perspektiv på socialtjänstens företrädare Sammanfattning   PDF
Gunvor Andersson, Bodil Rasmusson
 
Vol 83, Nr 1 (2006): Fosterbarn Fosterfamiljen – en privat familj med ett offentligt uppdrag Sammanfattning   PDF
Ingrid Höjer
 
Vol 84, Nr 4 (2007): Organ- och vävnadsdonation Frågan om organdonation: Anhörigas och internsivvårdsläkares erfarenheter och attityder Sammanfattning   PDF
Margareta Sanner
 
Vol 88, Nr 6 (2011): Psykiatrin i samhällets förändringsvindar Främjandet av färdigheter kan förlänga medellivslängden Detaljer   PDF
Anton Lager
 
Vol 94, Nr 3 (2017): Folkhälsoutbildningar i Sverige Framtidens folkhälsovetare verkar på en global arena Sammanfattning   PDF
Leah Emegwa Okenwa, Stéphanie Paillard-Borg, Petter Tinghög, Fredrik Saboonchi, Eva Ingmarie von Strauss
 
Vol 82, Nr 2 (2005): Barnhälsovetenskap - 30 år av utveckling Från barnhälsovård till barnhälso- vetenskap Sammanfattning   PDF
Lennart Köhler
 
Vol 95, Nr 2 (2018): Social hållbarhet Från ego till eko: en hållbar ekonomutbildning Sammanfattning   PDF
Emma Stenström, Lasse Lychnell
 
Vol 85, Nr 6 (2008): Papperslösa och ensamkommande Från ett Ankare till stjärnhimlen – så gör vi i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn i Skellefteå Sammanfattning   PDF
Pär Åhdén
 
Vol 86, Nr 5 (2009): Socialmedicin som medicinsk specialitet Från idiot till medborgare: de utvecklingsstördas historia Sammanfattning   PDF
Ylva Arnhof
 
Vol 88, Nr 1 (2011): Socialmedicin för säkerhets skull Från idrottsskadeprevention till implementering av nationella säkerhetsfrämjande program inom idrotten Sammanfattning   PDF
Toomas Timpka, Jenny Jacobsson
 
Vol 83, Nr 4 (2006): Internationell hälsa - ett temanummer från IHCAR Från Internationell Hälsa till Global Hälsa Detaljer   PDF
Grethe Fochsen, Vinod K Diwan
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Från koncentratrationslägrens ohyggligheter till ett dubbelliv i Sverige – en berättelse om en romsk kvinnas liv. Sammanfattning   PDF
Jan Halldin
 
Vol 89, Nr 4-5 (2012): Socialt kapital och hälsa. Socialt kapital i socialmedicinsk forskning i Sverige Från metafor till mätning: en samhällsvetenskaplig översikt om det sociala kapitalets beståndsdelar och effekter Sammanfattning   PDF
Maria Bäck
 
Vol 96, Nr 5 (2019): Sjukförsäkringen i dag och i morgon Från minoritetsstress till selektion - om olika perspektiv på sjukfrånvarons ojämlika fördelning mellan kvinnor och män Sammanfattning   PDF
Gunnel Hensing
 
Vol 97, Nr 2 (2020): Maskulinitet i förändring Från något till synes stabilt och välbekant till något där konturerna bara skymtar Sammanfattning   PDF
Tobias K. Axelsson, Tomas Wetterberg
 
Vol 80, Nr 1 (2003): Hälsofrämjande introduktion av flyktingar och andra invandrare - teori, FoU och implikationer Från omhändertagande till tillvaratagande Sammanfattning   PDF
Katarina Löthberg
 
Vol 94, Nr 1 (2017): Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken Från omognad till risk - kontroversen om ADHD i två medicinska tidskrifter Sammanfattning   PDF
Charlotta Thodelius, Jörgen Lundälv
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer Från omvårdnadsforskning till vårdvetenskap Sammanfattning   PDF
Alice Rinell Hermansson
 
Vol 93, Nr 2 (2016): Forskning och teori – ett blandnummer Från Ottawa Charter till Shanghai Statement – en 30 årig resa i hälsofrämjande arbete Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund, Per Tillgren
 
Vol 89, Nr 1 (2012): Medicinhistoria i social belysning Från rasbiologi till ärftlighetsskräck. Nils von Hofsten, nätverket och steriliseringsverksamheten. Sammanfattning   PDF
Maria Björkman
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen Från Samhällsanalys till Samhällsinsatser - Malmökommissionen visar vägen Detaljer   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen Från Santiago till Malmö…och sen? Sammanfattning   PDF
Denny Vågerö
 
Vol 96, Nr 1 (2019): Flyktingskap och hälsa Från utsatthet till inkludering – civila samhället kan bidra Sammanfattning   PDF
Charli Eriksson, Ingrid Edvardsson, Ingela Fredriksson, Sofia Green
 
Vol 93, Nr 2 (2016): Forskning och teori – ett blandnummer Fritiden som arena för hälsofrämjande arbete – exempel från två ungdomsverksamheter Sammanfattning   PDF
Ingela Fredriksson, Susanna Geidne, Charli Eriksson
 
Vol 97, Nr 2 (2020): Maskulinitet i förändring Fritidsbanken – Socialmedicin i praktiken Sammanfattning   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 84, Nr 6 (2007): Stroke hos yngre Frustrerad – En beskrivning av yngre strokepatienters upplevelser och behov Sammanfattning   PDF
Jenny Röding, Ann Öhman, Jan Malm, Britta Lindström
 
Vol 95, Nr 6 (2018): Kommissionen för jämlik hälsa - Hur går vi vidare? Fullföljda studier – vägen till jämlik hälsa och hållbar regional utveckling Sammanfattning   PDF
Elisabeth Bengtsson
 
Vol 95, Nr 4 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Funktionshinderhistoria och människovärdet i samhället Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 87, Nr 3 (2010): Hälsosamt åldrande - en mänsklig rättighet Fysisk aktivitet: Ett av de enklaste sätten att skydda hjärna och hjärta hos äldre? Sammanfattning   PDF
Magnus Lindwall
 
Vol 84, Nr 2 (2007): Stressmedicin Fysisk träning och stressrelaterad ohälsa Sammanfattning   PDF
Ingibjörg H. Jonsdottir, Agneta Lindegård
 
Vol 90, Nr 4 (2013): Förskolans utemiljö. Hälsoaspekter Gambling and Gender – A Public Health Perspective Detaljer   PDF
Jessika Svensson
 
Vol 93, Nr 4 (2016): Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom) – SLUTSÅLD Går det att lita på psykiatrin? Detaljer   PDF
Bengt Starrin
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Går det att tala om klimatkrisen? Sammanfattning   PDF
Jonatan Olofsgård
 
Vol 93, Nr 3 (2016): Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora Genetisk rådgivning – risker, ansvar och individuell autonomi Sammanfattning   PDF
Anna Tunlid
 
Vol 95, Nr 1 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Genom föräldrarna hjälper vi barnen. Förväntningar på utökat barnhälsovårdprogram. Sammanfattning   PDF
Viktor Carlsson, Sofia Frithiof, Birgitta Gunnarsson
 
Vol 91, Nr 6 (2014): Genus och alkohol: det är mer som är gemensamt än som är olika Genus som identitet och normerande struktur i relation till kvinnors konsumtion av alkohol och alkoholproblem. Sammanfattning   PDF
Gunnel Hensing
 
Vol 85, Nr 2 (2008): Geografiska skillnader i psykisk hälsa Geografiska skillnader i psykisk hälsa Detaljer   PDF
Lena Andersson
 
Vol 85, Nr 2 (2008): Geografiska skillnader i psykisk hälsa Geografiska skillnader i psykisk hälsa – samband med socioekonomisk position Sammanfattning   PDF
Lena Andersson
 
Vol 95, Nr 2 (2018): Social hållbarhet Global hälsa nyckel till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet Sammanfattning   PDF
Peter Friberg, Tobias Alfven, Daniel Hellden, Maria Nilsson, Helena Nordenstedt, Göran Tomson
 
Vol 97, Nr 3 (2020): Nordic Health Promotion Research Global Warming, a Major Challenge for Health Promotion Research Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 96, Nr 4 (2019): Mäns våld mot kvinnor - nationellt och globalt Globala perspektiv på våld i nära relationer - en granskning av doktorsavhandlingar vid Karolinska Institutet, Sverige. Sammanfattning   PDF
Leah Okenwa-Emegwa
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Gör det omöjliga möjligt – en introduktion Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 95, Nr 6 (2018): Kommissionen för jämlik hälsa - Hur går vi vidare? Göteborgs arbete för jämlikhet och social hållbarhet Sammanfattning   PDF
Peter Molin
 
Vol 94, Nr 5 (2017): Forskning och teori: Ett blandnummer Gränsöverskridande socialmedicin: vård av finska sjuka barn i Sverige 1942–1949 Sammanfattning   PDF
Karin Zetterqvist Nelson
 
Vol 89, Nr 3 (2012): Natur och hälsa Gröna miljöer och hälsa - hur mäter man effekterna? Sammanfattning   PDF
Jonas Björk
 
Vol 88, Nr 4 (2011): Post-Marmot - Om sociala skillnader i hälsa Groruddalssatsningen i Oslo kommune - en helsepolitisk analyse Sammanfattning   PDF
Silje Skagen
 
Vol 93, Nr 5 (2016): Arbete för jämlik hälsa Gross National Happiness – jämlikhet och intersektionalitet i ett holistiskt paradigm Sammanfattning   PDF
Anna Rosengren
 
Vol 81, Nr 4 (2004): Tema: Vårdvetenskap Grupphandledning i omvårdnad utmanar sjuksköterskans kompetens Sammanfattning   PDF
Barbro Arvidsson
 
Vol 90, Nr 4 (2013): Förskolans utemiljö. Hälsoaspekter Guiding environmental dimensions for outdoor play Sammanfattning   PDF
Fredrika Mårtensson
 
Vol 88, Nr 1 (2011): Socialmedicin för säkerhets skull Gunnar Lindgrens och Lundainstitutionens betydelse för säkerhetsarbetet Sammanfattning   PDF
Leif Svanström
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Hållbar samverkan som motor för hållbar utveckling: lärosäten och det omgivande samhället i samspel för en bättre värld Sammanfattning   PDF
Peter Dobers, Jonas Stier
 
Vol 93, Nr 5 (2016): Arbete för jämlik hälsa Hållbar skolutveckling för lärande och hälsa – likvärdighet och kvalitet genom stödjande skolkultur och stödbaserad inkludering Sammanfattning   PDF
Nihad Bunar
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Hållbarhet, hälsa och hemberedskap: Berättelser om när klimatkrisen blåste in i svensk glesbygd Sammanfattning   PDF
Erika Wall, Linda Kvarnlöf
 
Vol 95, Nr 2 (2018): Social hållbarhet Hållbart ledarskap i komplexa organisationer och verksamheter Sammanfattning   PDF
Christin Mellner, Gunnar Aronsson
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Hälsa är konst: Inledning Sammanfattning   PDF
Ann Magnusson
 
Vol 85, Nr 3 (2008): Genus i folkhälsan Hälsa bland män i glesbygdskommuner Sammanfattning   PDF
Anna-Karin Johansson
 
Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Hälsa, livsvillkor och sjukvårdsutnyttjande bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper Sammanfattning   PDF
Bo Burström, Anja Schultz, Kristina Burström, Sara Fritzell, Robert Irestig, Janne Jensen, Niels Lynöe, Anneli Marttila, Sun Sun
 
Vol 85, Nr 3 (2008): Genus i folkhälsan Hälsa och arbetsvillkor – hinder för kvinnliga ledare i mikroföretag? Sammanfattning   PDF
Stig Vinberg
 
Vol 83, Nr 3 (2006): Empowerment - ett viktigt verktyg för att uppnå hälsa bland flyktingar och andra invandrare Hälsa och ekonomi – ett företagarperspektiv Sammanfattning   PDF
Andreas Backlund
 
Vol 85, Nr 1 (2008): Utsatthet Hälsa och livsvillkor bland hemlösa Sammanfattning   PDF
Robert Irestig, Niels Lynöe, Sun Sun, Kristina Burström
 
Vol 89, Nr 6 (2012): Trafikmedicin och nollvision - svensk trafikskadeforskning och säkerhet Hälsa och sociala bestämningsfaktorer bland flickor och pojkar i Sverige:med fokus på föräldrahärkomst Sammanfattning   PDF
Heidi Carlerby
 
Vol 95, Nr 5 (2018): Folkhälsa och civilsamhälle Hälsa och sociala relationer bland organiserade ungdomar - Integration och selektion Sammanfattning   PDF
Anders Valdemar Kassman, Åsa Kneck
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Hälsa som praktik: En reflektion över relationen mellan begreppet hälsa och konstnärlig metod utifrån premissen om ett bejakande förhållningssätt till smärta Sammanfattning   PDF
Johanna Willenfelt
 
Vol 81, Nr 6 (2004): Hälsa, vård och helande – antropologiska perspektiv Hälsa, vård och helande – Antropologiska perspektiv Detaljer   PDF
Carola Skott, Johan Wedel
 
Vol 83, Nr 1 (2006): Fosterbarn Hälsa, vård och tillväxt Välfärdspolitiska rådets rapport 2004 Detaljer   PDF
Gina Bergström
 
Vol 81, Nr 1 (2004): Hemlösheten - välfärdssamhällets bakgård Hälsan bland hemlösa och andra socialt och ekonomiskt utsatta grupper Detaljer   PDF
Bo Burström
 
481 - 560 av 1485 komponeneter << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!