Bläddra Titelregister


 
Nummer Titel
 
Vol 81, Nr 1 (2004): Hemlösheten - välfärdssamhällets bakgård Ledare Detaljer   PDF
Ingvar Karlberg
 
Vol 83, Nr 2 (2006): Hälsofrämjande interventioner del 2 Ledarskap i vården – socialmedicinens ansvar! Detaljer   PDF
Ingvar Karlberg
 
Vol 90, Nr 6 (2013): Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser Ledarskap, interventioner och hälsa - Om ledares betydelse för hälso- främjande arbetsplatser Detaljer   PDF
Andrea Eriksson
 
Vol 90, Nr 6 (2013): Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser Ledarskap, socialt klimat, hälsofrämjande åtgärder och sjukfrånvaro – en jämförande studie inom vård och omsorg i 60 kommuner Sammanfattning   PDF
Ingemar Åkerlind, Robert Larsson, Cecilia Ljungblad
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede Ledarskap, teamsamverkan och upplevelse av mening inom palliativ vård Sammanfattning   PDF
Gunilla Johansson, Christer Sandahl, Birgitta Andershed
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Legacy of Hans Rosling Sammanfattning   PDF
Ole Petter Ottersen
 
Vol 80, Nr 2 (2003): Rehabiliteringssamordnaren - en blivande profession Lekmannaperspektiv på rehabilitering Sammanfattning   PDF
Gunnel Östlund
 
Vol 81, Nr 4 (2004): Tema: Vårdvetenskap Lekmannastöd efter hjärtinfarkt Sammanfattning   PDF
Cathrine Hildingh
 
Vol 94, Nr 5 (2017): Forskning och teori: Ett blandnummer Lex Maria-anmälningar och klagomål vid suicider – patientsäkerhet, integritet och rättssäkerhet Sammanfattning   PDF
Lotta Vahlne Westehäll
 
Vol 87, Nr 5-6 (2010): Ragnar Berfenstam - ett minnesnummer Life after a stroke event with special reference to aspects on prognosis, health and municipality care utilisation, and life satisfaction among patients and their informal caregivers Detaljer   PDF
Lena Olai
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen Life course determinants of coronary heart disease and stroke in middle-aged swedish men Detaljer   PDF
Daniel Falkstedt
 
Vol 91, Nr 6 (2014): Genus och alkohol: det är mer som är gemensamt än som är olika Ligestilling versus særstilling i kvinders alkoholkonsumtion Om udviklingen af en kvindelig alkoholkultur i velfærdsstaten Sammanfattning   PDF
Sidsel Eriksen
 
Vol 93, Nr 1 (2016): Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar Lika aktuellt: 25 år sedan Sundsvallskonferensen om ”Att skapa stödjande miljöer för hälsa” Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 84, Nr 3 (2007): Välfärd och välbefinnande Livet i skuggan av dialys - beskrivning av anhörigas vardag Sammanfattning   PDF
Kristina Ziegert
 
Vol 90, Nr 3 (2013): ADHD och dess sociala och socialmedicinska konsekvenser - SLUTSÅLD Livet med ADHD - konsekvenser och inifrånperspektiv Sammanfattning   PDF
Annika Brar
 
Vol 80, Nr 2 (2003): Rehabiliteringssamordnaren - en blivande profession Livsberättelsen - en väg till förståelse Sammanfattning   PDF
Ann-Christine Gullacksen
 
Vol 93, Nr 3 (2016): Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora Livsdugliga data i gränslandet mellan vård, styrdokument och teknik Sammanfattning   PDF
Karolina Lindh, Johanna Rivano Eckerdal
 
Vol 80, Nr 1 (2003): Hälsofrämjande introduktion av flyktingar och andra invandrare - teori, FoU och implikationer Livshändelser hos nyanlända flyktingar Sammanfattning   PDF
Hans Peter Söndergaard
 
Vol 87, Nr 3 (2010): Hälsosamt åldrande - en mänsklig rättighet Livskvalitet och meningsfull vardag för demensdrabbade på vård- och omsorgsboenden - En studie av omsorgspersonalens upplevelser Sammanfattning   PDF
Marjo Tuomi
 
Vol 95, Nr 1 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Livskvalitet och välbefinnande hos utövare av träningsformen NIA: Sammanfattning   PDF
Ulla Sellgren, Ulrika Hallberg Asklund
 
Vol 95, Nr 4 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Livsloppsperspektiv om hälsa och ohälsa Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 89, Nr 6 (2012): Trafikmedicin och nollvision - svensk trafikskadeforskning och säkerhet Livstider Detaljer   PDF
Eva-May Melander
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Malmö Detaljer   PDF
Maria Rosvall
 
Vol 89, Nr 6 (2012): Trafikmedicin och nollvision - svensk trafikskadeforskning och säkerhet Livsvillkor och ungdomars psykiska hälsa: uppfattningar, associationer och en genusanalys Sammanfattning   PDF
Evelina Landstedt
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen Lokala handlingsstrategier för skäliga levnadsvillkor – reflektioner utifrån Malmökommissionens studier om försörjningsstödet och barns fattigdom Sammanfattning   PDF
Anna Angelin, Torbjörn Hjort, Tapio Salonen
 
Vol 94, Nr 5 (2017): Forskning och teori: Ett blandnummer Lönearbete och medborgarlön – reflektioner utifrån Hannah Arendts vita activa Sammanfattning   PDF
Inger Jansson
 
Vol 91, Nr 3 (2014): Sociala investeringar - SLÙTSÅLD Lönsamt folkhälsoarbete i Nynäshamns kommun Sammanfattning   PDF
Siv Jatko
 
Vol 89, Nr 1 (2012): Medicinhistoria i social belysning Lyda är inte samma sak som lyda under Detaljer   PDF
Karin Melinder
 
Vol 81, Nr 6 (2004): Hälsa, vård och helande – antropologiska perspektiv Magins effekter blir rumsrena Placeboeffekten fångad på bild Sammanfattning   PDF
Lisbeth Sachs
 
Vol 89, Nr 6 (2012): Trafikmedicin och nollvision - svensk trafikskadeforskning och säkerhet Magisteruppsats om trafiksäkerhet under ambulanstransporter Sammanfattning   PDF ()
Maja Schylström, Christina Stave
 
Vol 91, Nr 6 (2014): Genus och alkohol: det är mer som är gemensamt än som är olika Maj-Britt Inghe en av socialmedicinens mödrar Detaljer   PDF
Urban Janlert, Finn Diderichsen, Anne Hammarström
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen Making social determinants of health real in one Swedish city Sammanfattning   PDF
Michael Marmot
 
Vol 83, Nr 3 (2006): Empowerment - ett viktigt verktyg för att uppnå hälsa bland flyktingar och andra invandrare Makt och maktlöshet i asylsituationen Sammanfattning   PDF
Torgny Gustavsson
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen Malmökommissionen Detaljer   PDF
Bosse Pettersson
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen Malmökommissionen i en framåtsyftande tillbakablick Sammanfattning   PDF
Per-Olof Östergren
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen Malmökommissionen- reflektioner av kommissionens ordförande. Sammanfattning   PDF
Sven-Olof Isacsson
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen Malmökommissionens arbete från initiativ till slutrapport - I huvudet på Malmökommissionens huvudsekreterare Sammanfattning   PDF
Anna Balkfors
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Malmömodellen, Holistiskt och tvärvetenskapligt förhållningssätt Sammanfattning   PDF
Mujo Halilovic
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen Malmös väg mot en hållbar framtid: Hälsa, välfärd och rättvisa Sammanfattning   PDF
Bob Jessop
 
Vol 91, Nr 5 (2014): Malmökommissionen visar vägen Malmö’s path towards a sustainable future: Health, welfare and justice Sammanfattning   PDF
Bob Jessop
 
Vol 97, Nr 2 (2020): Maskulinitet i förändring Män i klimatkrisen Sammanfattning   PDF
Martin Rolf Hultman
 
Vol 96, Nr 4 (2019): Mäns våld mot kvinnor - nationellt och globalt Män som mördar en kvinna de har barn med, och psykiska konsekvenser för barnet på sikt Sammanfattning   PDF
Bo Runeson Runeson, Henrik Lysell
 
Vol 92, Nr 2 (2015): Vård på olika villkor – lärande för en jämlik primärvård Managing Workplace Health Promotion in Municipal Organizations Detaljer   PDF
Robert Larsson
 
Vol 85, Nr 3 (2008): Genus i folkhälsan Mångdimensionella maskuliniteter?- En intervjustudie om skapandet av maskuliniteter i en svensk kontext Sammanfattning   PDF
Rosi Hoffer
 
Vol 93, Nr 3 (2016): Tema: Tio fallstudier i medicinsk humaniora Människan som biologiskt reservmaterial. Ninni Holmqvists dystopi Enhet Sammanfattning   PDF
Katarina Bernhardsson
 
Vol 92, Nr 3 (2015): Den nya utsattheten – om EU-migranter och tiggeri Människor i nöd Sammanfattning   PDF
Hans Caldaras
 
Vol 85, Nr 6 (2008): Papperslösa och ensamkommande Människovärde, värdighet och yrkesetik Sammanfattning   PDF
Lars H Gustafsson
 
Vol 91, Nr 6 (2014): Genus och alkohol: det är mer som är gemensamt än som är olika Mäns och kvinnors alkoholvanor i en tid av förändring Förväntade resultat och utvecklingen decennierna efter det svenska EU-medlemsskapet Sammanfattning   PDF
Nina-Katri Gustafsson
 
Vol 96, Nr 4 (2019): Mäns våld mot kvinnor - nationellt och globalt Mäns våld mot kvinnor - dess samhälleliga och interpersonella betydelse Sammanfattning   PDF
Carin Holmberg
 
Vol 96, Nr 4 (2019): Mäns våld mot kvinnor - nationellt och globalt Mäns våld mot kvinnor - nationellt och globalt Sammanfattning   PDF
Bjarne R Jansson
 
Vol 96, Nr 6 (2019): Forskning och teori: Ett blandnummer Mänskliga rättigheter i högre utbildning - hur långt har vi kommit? Sammanfattning   PDF
Solvig Ekblad, Tanja Tomson
 
Vol 96, Nr 6 (2019): Forskning och teori: Ett blandnummer Mänskliga rättigheter och människovärdet - en bok om funktionshinder Sammanfattning   PDF
Jörgen Lundälv
 
Vol 85, Nr 5 (2008): Primärvård Martina en naturlig konsekvens av redan existerande ojämlikhet i vården Detaljer   PDF
Kalle Grill, Dan Munter, Niklas Möller
 
Vol 97, Nr 2 (2020): Maskulinitet i förändring Maskulinitet i förändring – en konferensserie i tiden Sammanfattning   PDF
Tomas Wetterberg
 
Vol 97, Nr 2 (2020): Maskulinitet i förändring Maskulinitetsteorier i förändring: Nya begrepp, nya tolkningar Sammanfattning   PDF
Kalle Berggren
 
Vol 96, Nr 3 (2019): Tema: Klimatkrisen och behovet av nya berättelser Mästerlig granskning av vårdkaoset på Karolinska Sammanfattning   PDF
Jan Halldin
 
Vol 94, Nr 3 (2017): Folkhälsoutbildningar i Sverige Masterprogram i folkhälsovetenskap med fokus på barns liv och hälsa Sammanfattning   PDF
Linda Beckman, Ulla-Britt Eriksson
 
Vol 96, Nr 1 (2019): Flyktingskap och hälsa Matfattigdom i välfärdsstaten Sammanfattning   PDF
Magnus Olof Erik Karlsson
 
Vol 93, Nr 4 (2016): Tema: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom) – SLUTSÅLD ME/CFS i skolan Sammanfattning   PDF
Camilla Gillberg
 
Vol 87, Nr 4 (2010): Vård och stöd i vård Med focus på sjukhusclowner - ett vårdgivarperspektiv Sammanfattning   PDF
Lotta - Linge
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Med Hans Rosling till Vietnam på jakt efter en ny diabetesbehandling Sammanfattning   PDF
Claes-Göran Östenson
 
Vol 87, Nr 4 (2010): Vård och stöd i vård Med Joker i leken. Om samspelet mellan människa med demens och vårdhund Sammanfattning   PDF
Catharina Nord
 
Vol 89, Nr 3 (2012): Natur och hälsa Med planer för folkhälsa – en landskapsarkitekts perspektiv Sammanfattning   PDF
Helena Nordh
 
Vol 89, Nr 1 (2012): Medicinhistoria i social belysning Medicin och krig – Svenska erfarenheter från sjukvårdsarbete i utländska konflikter Sammanfattning   PDF
Tomas Gustafsson
 
Vol 88, Nr 3 (2011): Etnologin och Medicinen Medicin på kulturens villkor Detaljer   PDF
Gabriella Nilsson, Kristofer Hansson
 
Vol 81, Nr 6 (2004): Hälsa, vård och helande – antropologiska perspektiv Medicinen som fetisch Den symboliska betydelsen av astma- och allergimedicin Sammanfattning   PDF
Kristofer Hansson
 
Vol 89, Nr 1 (2012): Medicinhistoria i social belysning Medicinhistoria i Lund – en kort översikt Sammanfattning   PDF
Tomas Gustafsson, Nils Hansson, Jonatan Wistrand, Peter M Nilsson
 
Vol 89, Nr 1 (2012): Medicinhistoria i social belysning Medicinhistoria i social belysning Sammanfattning   PDF
Nils Hansson
 
Vol 84, Nr 4 (2007): Organ- och vävnadsdonation Medier, människor och medicinsk vård: Bakgrundsbeskrivning Sammanfattning   PDF
Håkan Gäbel
 
Vol 96, Nr 2 (2019): Hälsa är konst Medverkande i temadelen Sammanfattning   PDF
Madelene Gunnarsson
 
Vol 94, Nr 6 (2017): Hans Rosling – en märklig man, en kamrat till oss Medverkande skribenter Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 86, Nr 5 (2009): Socialmedicin som medicinsk specialitet Melankoliska rum. Om ångest, leda och sårbarhet i förfluten tid och nutid. Sammanfattning   PDF
Andreas Wilhelmsson
 
Vol 89, Nr 3 (2012): Natur och hälsa Mellan fascination och fruktan –Hur vild natur i urban miljö påverkar hälsa och välbefinnande Sammanfattning   PDF
Cecil Konijnendijk, Matilda Annerstedt
 
Vol 91, Nr 6 (2014): Genus och alkohol: det är mer som är gemensamt än som är olika Mellan risk och njutning: Genus, sexualitet och alkoholkultur vid början av 2000-talet Sammanfattning   PDF
Alexandra Bogren
 
Vol 90, Nr 1 (2013): ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede Me-ness och We-ness –Individuell- och gruppidentitet hos döende personer och deras familjemedlemmar Sammanfattning   PDF
Ida Carlander
 
Vol 94, Nr 1 (2017): Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken Mer än 50 000 besök hos smt på internet under år 2016 Sammanfattning   PDF
Bo J.A. Haglund
 
Vol 96, Nr 6 (2019): Forskning och teori: Ett blandnummer Mer än varannan ungdom med alkohol- och narkotikaproblem i öppenvården har erfarenhet av utsatthet i barndomen Sammanfattning   PDF
Mats Anderberg, Karin Boson, Mikael Dahlberg, Claudia Fahlke, Johan Melander Hagborg
 
Vol 95, Nr 6 (2018): Kommissionen för jämlik hälsa - Hur går vi vidare? Mer jämlika villkor och möjligheter för mer jämlik hälsa Sammanfattning   PDF
Olle Lundberg
 
Vol 91, Nr 1 (2014): Idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete Mervärden och hinder med idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete Sammanfattning   PDF
Susanna Geidne
 
Vol 95, Nr 4 (2018): Forskning och teori: Ett blandnummer Metabola konsekvenser av en paleolitisk kost hos postmenopausala kvinnor med fetma Sammanfattning   PDF
Caroline Blomquist
 
801 - 880 av 1472 komponeneter << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> 
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!