Att känna sig stärkt och fatta välgrundade beslut under tiden som sjukskriven – en studie med utgångspunkt i kvinnors erfarenheter

Lena Mårtensson

Sammanfattning


Att vara involverad i beslut i samband med sjukskrivning förutsätter kunskap och förståelse av olika aspekter av beslutet liksom av det sammanhang beslutet fattas i. Studiens syfte var att undersöka sjukskrivna kvinnors erfarenheter av faktorer som bidragit till att de känt sig stärkta och kunnat fatta välgrundade beslut i frågor som relaterar till sjukskrivning och rehabilitering. I studien ingick fokusgrupper och intervjuer med 32 sjukskrivna kvinnor. Efter analys och syntetisering av data framträdde fyra övergripande kategorier som var för sig innehöll flera faktorer: Att se sig själv som en kapabel person, Att förvissa sig, Att var en värderad del av ett sammanhang och En stöttande omgivning. Såväl kategorier som faktorer kommer att ligga till grund för utveckling av ett s.k. beslutsstöd för kvinnor som blir sjukskrivna.


Nyckelord


beslutsfattande; hälsolitteracitet; rehabilitering; sjukfrånvaro; återgång till arbete

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!