Valfrihetsreformen och vårdgarantin – vilken roll har läkarna för att förverkliga dessa reformer?

Ulrika Winblad

Sammanfattning


I artikeln granskas implementeringen av två reformer som stärkt patienternas rättigheter i hälso- och sjukvården – valfrihetsreformen och vårdgarantin. Fokus har legat på hur läkare agerat i samband med genomförandet av dessa reformer. Trots att det skiljer sju år mellan studierna och att de riktat sig till delvis olika specialiteter ser vi vissa likheter i resultaten.

Information om rätten att välja är exempelvis fortfarande inget som ingår i läkarens standardbemötande utan något som patienten själv måste föra på tal. En möjlig förklaring till de bristande informationsinsatserna kan vara att läkarna i bägge studier uppvisar dåliga detaljkunskaper om reformernas innehåll och vad man som läkare ska göra. Detta kan i sin tur förklaras av att landets kliniker hittills har lagt liten vikt vid att informera sin personal om valfriheten och vilket regelverk som gäller.

 

 


Nyckelord


valfrihet; vårdgaranti; läkare; reform; sjukvård

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!