Asylsökandes perspektiv på mat och hälsa – En kvalitativ studie om arabisk- och somalisktalande asylsökande i Stockholm

Madeleine Linder

Sammanfattning


Asylprocessen karaktäriseras av svårigheter och faktorer som kan ha negativ inverkan på hälsan. Matvanor har samband med olika folkhälsosjukdomar och är ett folkhälsoproblem som kräver olika infallsvinklar. En sådan infallsvinkel handlar om migrationsrelaterad stress. Syftet med studien var att undersöka arabisk- och somalisktalande asylsökandes upplevelser av sin situation i Sverige gällande mat och hälsa. Studien hade en kvalitativ explorativ ansats. Semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod och materialet omfattades av totalt nio intervjuer. Innehållsanalys användes som metod för analys av materialet. Teoretiska referensramar var KASAM och empowerment. Dålig ekonomi, social isolering och okunskap i matlagning var de främsta hindren för bra matvanor. Hälsofrämjande insatser behövs och en introduktion till mat och hälsa skulle med fördel kunna ingå i asylprocessen.


Nyckelord


Asylsökande; hälsofrämjande arbete; mat

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!