Sagostund på biblioteket - kulturellt kapital för de minsta

Sara Borg

Sammanfattning


Syftet med studien var att undersöka sagostunder på bibliotek ur ett folkhälsoperspektiv. Empirin bestod av kvalitativa intervjuer med barnbibliotekarier på folkbibliotek i Stockholms län. Studiens resultat visade att sagostundens främsta syften var att väcka barnens intresse för språket och litteraturen och introducera dem för bibliotekets resurser Resultatet diskuterades utifrån Bourdieus teori om kulturellt kapital. Genom att uppleva litteraturen, lära sig flera ord, lära sig umgås i grupp och lära känna biblioteket ökade barnens kulturella kapital. Artikeln bygger på författarens examensarbete ’Sagostund på bibliotek – en hälsofrämjande aktivitet för barn i förskoleåldern?’.

The aim of the study was to investigate story-time in public libraries from a public health perspective. The study was based on qualitative interviews with children’s librarians in public libraries in Stockholm County. The result showed that the main aims of story-time were to increase children’s interest in language and literature and to introduce them to the library’s resources. Bourdieu’s theory of cultural capital was used to discuss the result. Experiencing literature, learning more words, learning to socialize in a group and getting to know the library, increased the children’s cultural capital.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!