Tobaks- och alkoholprevention – viktigt också för äldre

Bengt Wramner

Sammanfattning


Den svenska riksdagen antog 2003 en strategi i form av mål för folkhälsan. Ett av elva målområden i denna handlar om tobak, alkohol, narkotika, dopning och spelberoende. I denna artikel ges inom ramen för målområde elva en översikt av medicinska och sociala omständigheter, vilka visar på att det för äldre personer är angeläget – och också effektivt – att planera och genomföra både sjukdomsförebyggande (primär- och sekundärpreventiva) insatser liksom hälsofrämjande åtgärder avseende tobaksbruk och alkoholproblem

The Swedish Parliament in 2003 decided to implement a strategy about targets for the public health. One of the eleven targets has its focus on life style issues as tobacco, alcohol, illegal drugs, doping and problems with gambling. This article gives a survey over medical and social aspects of tobacco and alcohol problems and shows the importance and effectiveness of disease prevention and health promotion about smoking and alcohol habits for the elderly.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!