Påverkar personligheten användandet av naturläkemedel?

Maria Olofsson, Mikael Rennemark

Sammanfattning


Skillnader mellan användare och ickeanvändare av naturläkemedel undersöktes med avseende på personlighet, ålder och kön i syfte att identifiera den typiska användaren. Deltagarna (n=383), som bestod av män och kvinnor i åldrarna 60 och 66 år, besvarade frågor om 5 olika personlighetsdrag: Extraversion, Agreableness, Concientiousness, Neuroticism och Openness. Användare av naturläkemedel visade sig genomgående ha högre grad av Openness, vilket innebär att de är mer öppna för nya erfarenheter och lärdomar. Denna öppenhet antas gynna ett positivt hälsobeteende genom att individen har en öppenhet för förändring och ett kreativt sätt att möta hälsoproblem.
Differences between users and non-users of herbal medicine were investigated according to personality traits, age and gender in purpose to identify the typical user. The participants (n=383), who were men and women at the ages of 60 and 66 years, answered questions about 5 different personality traits: Extraversion, Agreableness, Concientiousness, Neuroticism and Openness. Users of herbal medicine had generally higher score on the openness factor, which means that they are more open to learn and make new experiences. Openess can be assumed to enhance positive health behaviour through an openness to change and a more creative way of coping with health problems.
Key words: personality, age, herbal medicine

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!