Hur olika orsaker påverkar undersköterskor och sjuksköterskor val att sluta vid vårdavdelningar

Andrea Eriksson, Patrik Vulkan

Sammanfattning


Syftet var att studera de främsta orsakerna till varför under- och sjuksköterskor slutade vid vårdavdelningar vid ett svenskt sjukhus och få en förståelse för hur specifika händelser inklusive samspel mellan olika orsaker påverkat val att sluta.  Studien bygger på mixed method inklusive enkäter till och intervjuer med undersköterskor och sjuksköterskor som slutat vid fyra avdelningar vid ett svenskt sjukhus mellan åren 2012-2019. De främsta orsakerna till att sluta var personliga skäl, bristande arbetsförutsättningar, bristande möjligheter till återhämtning, lön, möjlighet till utveckling, ledningsbrister samt krav i arbetet. De kvalitativa analyserna i studien visade dock hur de personliga skälen samspelade med organisatoriska krav och förutsättningar. Resultaten pekar på vikten av att utveckla goda arbetsförhållanden för minskad intention att sluta och att ett viktigt led i att förebygga personalomsättning är att ledningen i större utsträckning tar hänsyn till under- och sjuksköterskors åsikter vid förändringsarbete.


Nyckelord


sjuksköterskor, undersköterskor, personalomsättning, sjukhus, mixed method

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!