Implementering av helsefremmende skoleprogram: Hva skal til for å lykkes?

Grete Eide Rønningen, Steffen Torp

Sammanfattning


Målsettingen med denne casestudien er å bidra med kunnskap om suksessfaktorer i lokal implementering av helsefremmende skoleprogram. ­Datainnsamlingen er kvalitativ med hovedvekt på fokusgruppeintervju med skolens aktører. Vi finner at god implementering kan beskrives som et ­kontinuerlig og tilbakevendende arbeid med vekt på vurdering av skolens behov, og på å skape og opprettholde engasjement for det nye arbeidet over tid. Lokale betingelser kan være en styrke for arbeidet, forutsatt at disse blir satt inn i en helhetlig sammenheng. For å lykkes med god implementering ­foreslår vi at det legges vekt på en dynamisk og relasjonell prosess der formativ følgevaluering kan være et viktig verktøy for å skape en helse­fremmende skole.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!