Dokumentationspraktiker, positioneringar och forskningsetik – en innehållsanalys av kvalitetsregister i Sverige
PDF

Nyckelord

Erkännande
forskningsetik
kommunikation
kvalitetsregister

Abstract

Att dokumentera och registrera folkhälsoproblem är inget nytt fenomen och dokumenteringspraktiken inkluderar flera olika aktörer till exempel: vårdpersonal, analytiker och forskare. Parallellt med utvecklingen av olika hälso-, sjukvårds- och kvalitetsregister har det också skett en mer tydlig reglering av forskningsetiken i registerstudier gällande datainsamling, databehandling, jämställdhet och samverkan. Däremot regleras inte hur och på vilket sätt registerstudier deklarerar sitt etiska förhållningssätt i redovisningen eller hur återföringen av resultat till deltagande patienter ska ske. I följande artikel analyseras 19 olika kvalitetsregisters årsrapporter i relation till hur deltagande definieras, hur syfte formuleras samt vilka etiska ståndpunkter som artikuleras i rapporterna.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.