Genom föräldrarna hjälper vi barnen. Förväntningar på utökat barnhälsovårdprogram.

Viktor Carlsson, Sofia Frithiof, Birgitta Gunnarsson

Sammanfattning


I en socialt utsatt stadsdel i Södra Sverige påbörjades utökat hembesöksprogram av barnhälsovårdssjuksköterskor och föräldra- barnrådgivare från socialtjänsten. Familjer som fått sitt första barn, eller första svenskfödda barn, skulle få möjlighet till stöd kring föräldraskap och kontakt med samhället. Syftet med studien var att undersöka personalens erfarenheter av tidigare arbetssätt och förväntningar vid införandet av utökat barnhälsovårdsprogram. Studien hade en kvalitativ ansats med intervjuer. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom kategorierna ”Utsatta familjer i segregerad miljö” och ”Nya arbetssättet förändrar och möjliggör” med vardera fyra underkategorier. Tidigare insatser upplevdes otillräckliga då målgruppen hade mångfacetterade stödbehov och med det nya arbetssättet fanns förhoppningar om större möjlighet till stöttning av familjerna, att kunna påverka i barnens hemmiljö och stärka föräldraskapet.

Nyckelord


Barnhälsovård; Familjens hälsa; Intervju; Social integrering

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!