Hälsolitteracitet - en kommunikativ utmaning för hälso- och sjukvården
PDF

Nyckelord

Hälsolitteracitet
hälsolitterata organisationer
hälsofrämjande hälso- och sjukvård
kommunikation
jämlik vård

Abstract

Sammanfattning

Hälsolitteracitet, en persons förmåga att få tag på, förstå, kommunicera, värdera och använda sig av hälsoinformation är en förutsättning för patientens delaktighet i sin vård. Studier har visat att hälsolitteracitet kan påverka när och hur patienter söker vård, deltar i screeningprogram, följer behandlingsrekommendationer med mera. Hur patienten använder hälsoinformation påverkas dels av individuella förutsättningar men ännu mer av hälso- och sjukvårdens förmåga att kommunicera och ge information som är lätt att förstå, inkluderande och tillgänglig. Tre konkreta metoder som kan användas för att göra hälso- och sjukvården mer hälsolitterat är: Förstå mig rätt/teach-back, personcentrerad patientutbildning och kommunikationsstöd med bilder.

 

Abstract
Health literacy, the ability to obtain, understand, communicate, evaluate and use health information, is a prerequisite for patient participation. Studies have shown that health literacy can affect how and when patients seek health care, participate in screening programs, follow treatment recommendations, and so on. Patients’ utilization of health information depend on individual preconditions, but even more on health care providers’ capability to communicate and to provide inclusive and accessible information which is easy to understand. Three methods which can be used to improve health care organizations’ health literacy are: Teach-back/Förstå mig rätt, person centered patient education, and communication support with pictures.  

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.