Hälsa, livsvillkor och sjukvårdsutnyttjande bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper

Bo Burström, Anja Schultz, Kristina Burström, Sara Fritzell, Robert Irestig, Janne Jensen, Niels Lynöe, Anneli Marttila, Sun Sun

Sammanfattning


Social och ekonomisk utsatthet har ett tydligt samband med ohälsa och sjukdom. Artikeln presenterar huvudfynd ur en rapport från Stockholms läns landsting. Andelen sjuka bland personer som mottagit ekonomiskt bistånd var dubbelt så hög som i befolkningen i stort. Vårdkonsumtionen stod dock inte i paritet till graden av sjuklighet, utan var lägre än förväntat bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper. Andelen som av ekonomiska skäl avstått från att söka vård var flera gånger högre bland utsatta grupper jämfört med befolkningen i stort. I intervjuer beskrevs också erfarenheter av dåligt bemötande i vården. Hälso- och sjukvårdslagens mål om en god hälsa och vård på lika villkor efter behov uppfylls inte. Hälsooch sjukvård bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper borde prioriteras
Social and economic disadvantage is clearly linked to ill health and disease. This article presents main findings from a report from Stockholm county council. The proportion having a limiting longstanding illness was twice as high among recipients of social assistance as in the population as a whole. The consumption of health care lower than expected among socially and economically disadvantaged groups. However, the rate of abstaining from care for economic reasons was several times higher among disadvantaged groups compared to the general population. Interviews described experiences of not being respected in contacts with health care. The intentions of the Swedish health care act of equity in health and health care based on need are not fulfilled. Health services among socially and economically disadvantaged groups should be prioritised.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!