En opinionsbildande hälso- och sjukvård – tar vi vårt ansvar?
PDF

Nyckelord

levnadsvanor
prevention
hälsopolitik
healthy behavior
health politics

Abstract

En ökande insikt om storleken på det förebyggbara sjukvårdsbehovet borde leda till att alla verksamma i hälso- och sjukvården, i kraft av sin kunskap och vardagliga erfarenhet, engagerar sig i en opinionsbildning för att stödja erforderliga hälsopolitiska beslut för att minska sådan sjuklighet. Erfarenheter hämtade från det tobakspreventiva området visar att även djupt rotade uppfattningar i befolkningen och dess politiska företrädare kan påverkas. Men mycket återstår att göra inom levnadsvaneområdet i stort.

 

 

A substantial part of the total burden of disease is made up of conditions that are preventable. Recognizing this fact should make health professionals of all kinds eager to influence public opinion in order to support health political measures aimed at decreasing such sickness. Experience from the tobacco control area shows that politicians indeed can be influenced by health professionals. However, when considering all kinds of recognized unhealthy behavior in the population most of the opinion building work remains to be done.

 

 

En ökande insikt om storleken på det förebyggbara sjukvårdsbehovet borde leda till att alla verksamma i hälso- och sjukvården, i kraft av sin kunskap och vardagliga erfarenhet, engagerar sig i en opinionsbildning för att stödja erforderliga hälsopolitiska beslut för att minska sådan sjuklighet. Erfarenheter hämtade från det tobakspreventiva området visar att även djupt rotade uppfattningar i befolkningen och dess politiska företrädare kan påverkas. Men mycket återstår att göra inom levnadsvaneområdet i stort.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.