Högskolan i Halmstad – en gränsöverskridande högskola för alla

Lillemor R-M Hallberg

Sammanfattning


Högskolan i Halmstad är en ung och framtidsinriktad högskola. De fl esta utbildningsprogram vid Högskolan leder till kandidat- eller magisterexamen och genom etablerade samarbeten med andra lärosäten är det också möjligt att bedriva forskarutbildning och avlägga doktorsexamen. Det bedrivs forskning inom fl era olika områden vid Högskolan i Halmstad. Forskning inom samhälls- och beteendevetenskap, vårdvetenskap och inom humaniora sker både inom enskilda discipliner, som till exempel inom ämnet omvårdnad, men också inom ramen för fl ervetenskapliga forskningsmiljöer. En strategisk inriktning för forskningen på Högskolan i Halmstad är att under kommande år än mer kraftsamla forskningsverksamheten vid lärosätet genom att utveckla och stödja starka fl erdisciplinära forskningsmiljöer med nationell och internationell konkurrenskraft. En sådan fl ervetenskaplig forskningsmiljö med fokus på Välfärd och Välbefi nnande (Welfare & Well-being) håller för närvarande på att byggas upp inom sektionen för Hälsa och Samhälle.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!