Kategorier av risk: Om epidemiologi och intersektionalitetsteori

Maria Wemrell, Juan Merlo

Sammanfattning


Epidemiologin är ett medicinskt kunskapsområde inom vilket integration av perspektiv från samhällsvetenskap och humaniora har efterlysts. Detta inom ramen för problematisering av epidemiologins fokus på individer och grupper snarare än relationer och samhällsstrukturer, av dess hantering av befolkningskategorier, samt av dess relativa avsaknad av explicit teori. Mot denna bakgrund gör vi i följande text en ansats till integration av intersektionalitetsteori i kvantitativt studium av social stratifiering av risk för ischemisk hjärtsjukdom i Sverige. Vi menar att intersektionalitetsteori, i kombination med mått på diskriminativ träffbarhet, kan bidra till undersökning, åskådliggörande och hantering av spänningar i epidemiologisk kunskap om risk avseende individer respektive befolkningar.


Nyckelord


Epidemiologi; Intersektionalitetsteori; Ischemisk hjärtsjukdom

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!