Positiva erfarenheter med en processutvärderare i en intervention: en livstilskurs för nyanlända kvinnor från länder utanför EU
PDF

Nyckelord

processutvärderare

Abstract

Studien ingick i ett större projekt ”Livsstilskurs för nyanlända kvinnor från länder
utanför EU.” Processutvärderingen syftade till att följa livsstilskursen genom
lärande utvärdering med fokus på process, brukarperspektiv samt att ge
återkommande återkoppling till samtalsledarna. Fallstudiemetod utgjorde en
metodologisk referensram för observationerna och som är lämplig för att undersöka
sociala skeenden i sitt sammanhang. En lätthanterlig processutvärderingsmall
användes. Deltagande observation av 145 deltagare genomfördes
inom ramen för 14 omgångar med tolk (arabiska, somaliska, thai och ryska)
som var totala antalet omgångar á fem tillfällen/omgång, totalt 70 tillfällen på
lokal plats i Södertälje. För att försäkra sig om ökad förståelse för den problematik
som nyanlända kvinnor möter är en livsstilskurs som utgår från evidens
och erfarenheter, samt brukarperspektiv, viktig att processutvärdera.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.