Individ- och familjeomsorgen - lägesrapport 2003

Eva Bergström, Ann-Britt Thulin

Sammanfattning


Individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde omfattar socialt arbete som bedrivs enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och föräldrabalken (FB), i kommunens egen regi eller med kommunal fi nansiering. Det är vanligen organisatoriskt skiljt från äldreomsorg och handikappomsorg, liksom från kommunalt socialt arbete som bedrivs utanför socialtjänsten, t.ex. inom skolan.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!