En tobaksfri livsstart och uppväxt i Hageby Hagebyprojektet mot tobaksbruk,en samhällsintervention

Anita Jernberger

Sammanfattning


I denna uppsats illustreras hur en intervention kan läggas upp för
att gynna en tobaksfri miljö i ett samhälle. I Hageby har man att
möta en stor andel invandrare, en befolkning med svag socioekonomisk
bakgrund och ett stort ohälsotal. Syftet är också att föra en diskussion om det interventionsförfarande som användes utifrån författarens erfarenheter från de olika möten och insatser som genomfördes.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!