I väntan på Närdå? - Allmänhetens, patienternas och professionens syn på väntetider inom ortopedi

Sofia Löfvendahl

Sammanfattning


Denna artikel belyser några studier om allmänhetens, patienternas
och professionens syn på väntetider. Frågan är om de policies som
i vissa länder finns för hur länge patienterna maximalt ska behöva
vänta motsvarar de krav och förväntningar som grupperna har på
vad som är en rimlig väntetid. Att svara på denna fråga visar sig
inte vara helt lätt. För det första finns det få studier som beskriver
allmänhetens och professionens syn på väntetider. För det andra
är studierna, inklusive de som handlar om patienternas inställning,
mycket olika till sin karaktär. Bortser man från dessa svagheter antyder
en sammanställning av resultaten att uppfattningen om vad
som är en rimlig väntetid till besök respektive behandling ligger någonstans mellan tre och sex månader för svenskt vidkommande. I
de utländska studierna verkar tiden som kan accepteras vara kortare
jämfört med i Sverige. Artikeln är i huvudsak avgränsad till väntetider
till besök eller behandling vid ortopedisk klinik på sjukhus.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!