Erbjudande om rabatterat förköp - SMT nr 5

Sjukförsäkringen i dag och i morgon – rättvisa, jämlikhet och legitimitet

Socialmedicinsk tidskrift har genom åren sett som en viktig uppgift att uppdatera de diskussioner som förs omkring sjukförsäkring. Sådana temanummer har varit viktigt kunskapsmaterial för läkarstuderande men också för verksamma läkare och andra aktörer inom området. Försäkringskassans verksamhet skiljer sig markant under olika perioder, vilket kan förklaras av förändringar i regeringens styrning över tid och de prioriteringar som angivits i myndighetens regleringsbrev. Olika fokus påverkar den interna styrningen och den konkreta handläggningen, vilket i sin tur påverkar både sjuktalen och allmänhetens förtroende för Försäkringskassan.

Ledorden för temanumret, rättvisa, jämlikhet och legitimitet, ringar in fokus för numret. En basal förståelse för rättvisa i sjukförsäkringen handlar om grundläggande juridiska principer om att lika ska behandlas lika, och där varje individ har rätt till en rättvis bedömning utifrån sin specifika situation. Även jämlikhet kan relateras till liknande principer om likabehandling. Sjukförsäkringen har förändrats kraftigt under de senaste decennierna, där vi har sett ändrade regelverk, ändrade förhållningssätt, ändrad ansvarsfördelning, samt implementering av olika typer av interventioner och policyer på såväl politisk som praktisk nivå. Dessa förändringar har på olika sätt förändrat förutsättningarna för olika aktörer att agera i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocesser, och lett till olika utfall för olika samhällsgrupper.

Ett systems legitimitet hänger ihop med hur rättvist och jämlikt det upplevs av de som använder det, vilket gör detta temanummer högst relevant. Numret innehåller bidrag från flera olika forskningsdiscipliner, och belyser därmed dessa frågor ur olika perspektiv för att möjliggöra en bred diskussion om hur systemet fungerar idag, och angelägna frågor att ta med till en fortsatt diskussion kring sjukförsäkringens framtida utformning och tillämpning.

Numret kommer att innehålla följande artiklar:

Tema: Sjukförsäkringen i dag och i morgon – rättvisa, jämlikhet och legitimitet      

Temaredaktörer: Christian Ståhl och Carin Nyman                 

Temaledare: Sjukförsäkringen i dag och i morgon - rättvisa, jämlikhet och legitimitet

Christian Ståhl, Carin Nyman

 

Aktivitetsersättning och arbetsförmåga – Bristande aktivitet och hypotetiska bedömningar

Ruth Mannelqvist

 

Social validitet för arbetsförmågebedömningar – vad, hur, varför?

Elin A. Karlsson

 

Sjukskrivnas upplevelser kring rättigheter och ansvarsfördelning i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Isa Moldvik

 

Följsamhet som styrningsideal hos Försäkringskassan - ett hot mot rättssäkerheten?

Kerstin Jacobsson, Ida Seing, Katarina Hollertz

 

Vissa är mer jämlika än andra: En analys av jämlikhet utifrån forskning som finansierats av Försäkringskassan

Anna-Carin Fagerlind Ståhl

 

”Det är den här rädslan att man ska få en stämpel på sig” - om stigmatisering i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen med fokus på vanliga psykiska sjukdomar.

Monica Bertilsson, Gunnel Hensing, Lena Wängnerud

 

Rimligt fokus på återgång i arbete

Cecilia Björkelund

 

Från minoritetsstress till selektion - om olika perspektiv på sjukfrånvarons ojämlika fördelning mellan kvinnor och män

Gunnel Hensing

 

Kan basinkomst lösa sjukförsäkringens legitimitetsproblem?

Christian Ståhl

 

Recension: Nyskapande om orsaker till och åtgärder vid depression och ångest

Jan Halldin

 

Debatt: En krigsförklaring mot gemensamt finansierad vård

Fanny Nilsson

 

Krönika: Charles Wright Mills och kritiken av den lösryckta empirin

Bengt Starrin


Omslag: Anna-Carin Fagerlind Ståhl


Förköpserbjudande – måste förbeställas
Vill du köpa enstaka exemplar eller göra en större beställning kan du göra det till rabatterat pris om beställning görs innan tidskriften går till tryck, senast den 9 dec 2019. Beställningar görs via e-post till: redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se.

Meddela antal ex samt leverans- & faktureringsadress.


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!